fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren[1] door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd. Daarin wordt de basis gelegd van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context.

De Gids bouwt voort op het kader en de ervaringen van de gids voor jongvolwassenen en volwassenen, met desinstitutionalisering, inclusie, decategorisatie, intensifiëring en consolidatie als de kernbegrippen, en houdt rekening met de specificiteit van de doelgroep van 0 tot 18-jarigen. Er is bovendien specifieke aandacht voor de scharnierleeftijdsfase van 16 tot 23 jaar.

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren gaat uit van een globale en geïntegreerde aanpak van alle zorgcomponenten. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidsinitiatieven die reeds in de gemeenschappen en gewesten zijn genomen en de betreffende regelgeving.  In Vlaanderen zal er rekening worden gehouden met het ‘Integrale Jeugdhulp’-decreet van 12 juli 2013.

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren focust prioritair op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context. Naast hun natuurlijke context (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden, …) houdt het beleid rekening met het belang van samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg, bv. privépraktijken (psychologen, psychiaters, …) alsook het aanbod dat zich richt naar de leeftijdsgroep volwassenen (jongvolwassenen, ouders van kinderen en jongeren, …) en partners uit andere sectoren (bv. onderwijs, sport, kinderopvang, eerstelijnsgeneeskunde, (gerechtelijk) jongerenwelzijn, arbeid, gezondheidspromotie).

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren gaat uit van een globale en geïntegreerde aanpak van alle zorgcomponenten. Uit dat basisprincipe vloeit de idee voort van het werken met programma’s gerealiseerd binnen zorgcircuits binnen provinciale netwerken. Met andere woorden, een geheel van relevante partners, zorgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten op kinderen en jongeren en hun context vervullen samen, vanuit het netwerk, een aantal welomschreven kernopdrachten of functies. Deze functies vormen voor ieder netwerk de basisactiviteiten om het toekomstig zorgaanbod in één of meerdere programma’s te vertalen. Om de functies te concretiseren, worden er modaliteiten aan gekoppeld. Programma’s vertrekken steeds vanuit de noden van de kinderen, jongeren en hun context.

Alle zorgverleningsvormen moeten op elkaar worden afgestemd zodat complementariteit en continuïteit mogelijk wordt en overlappingen worden vermeden. Er moet een functioneel model worden ontwikkeld dat enerzijds een omschrijving van de noodzakelijke programma’s die in een werkingsgebied moeten worden georganiseerd omvat en dat anderzijds het belang van intersectorale samenwerking via netwerking centraal stelt.

De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de territoriale grenzen van de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het geheel van deze werkingsgebieden omvat het volledige Belgische grondgebied.

In het geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen, jongeren en hun context worden vijf functies onderscheiden. De eerste vier functies zijn kernfuncties in de geestelijke gezondheidszorg. De laatste functie is een ondersteunende transversale functie waaraan door alle partners samen wordt vorm gegeven.

  1. Vroegdetectie, screening en oriëntatie

  2. Diagnostiek

  3. Behandeling

  4. Inclusie in alle levensdomeinen

  5. Uitwisselen en samen inzetten van expertise

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid wordt stapsgewijs geïmplementeerd. In een eerste fase ligt de nadruk op de creatie en de coördinatie van netwerken. Van zodra er op het terrein fuctionerende netwerken tot stand zijn gekomen, in overeenstemming met de visie, uitgangspunten en het model beschreven in de gids, wordt de tweede fase van het nieuwe beleid geïmplementeerd. In die tweede fase staat de ontwikkeling van een programma crisiszorg centraal. Het programma crisiszorg is globaal. Dat betekent dat het is ingebed in het crisisaanbod van alle partners, zorgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten op kinderen, jongeren en hun context. De derde en vierde fasen worden voorzien vanaf 2016 en zullen de realisatie van de programma’s assertive care (langdurige of aanklampende zorg) en intersectorale consult en liaison omvatten.  

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en binnen het kader van het nieuwe beleid, werd Bru-Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren opgericht vanaf juli 2015. Dit netwerk verenigt alle partners (Nederlandstalige, Franstalige en twee- en meertalige partners) in Brussel. De coördinatie van het netwerk is gehuisvest in de lokalen van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad. Het programma crisiszorg werd begin december 2015 goedgekeurd en zal vanaf januari 2016 geïmplementeerd worden. De andere zorgprogramma’s zullen in de loop van 2016 ontwikkeld worden.

 [1] http://www.psy0-18.be/

Verantwoordelijken

Kathleen Coppens > (OPGG)
Coordinatrice NL

Informatie

Bru-Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

 

Thematische groepen:

Gedwongen opname minderjarigen