fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

lijst van nuttige adressen

Op de website van geestelijkgezond.brussels is er een lijst waar u psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten van gezondheidszorg kunt vinden. 

Nieuws van de geestelijke gezondheidssector

Vanaf 1 september: een versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen en gecoördineerd in heel België

 

Een nieuwe stap in het openstellen van psychologische zorg voor de bevolking: vanaf 1 september 2021 wordt het aanbod van eerstelijnspsychologische zorg gecoördineerd versterkt voor het hele land. Belangrijke middelen van het RIZIV worden verstrekt via 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken.


Dit is het resultaat van een samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de hele sector van de geestelijke gezondheidszorg.

Deze nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg heeft betrekking op de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen, of het nu gaat om zorg voor psychisch welzijn of om meer gespecialiseerde zorg wegens een onderliggend psychische aandoening. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn, vooral psychologisch, door de COVID-19-pandemie.

 

 Meer informatie hier.

***

 

infos door SIMILES BRUSSEL

 

LUNA ROJA  22/8/21 – 15u00                      

GC DE ZEYP, Zeypstraat 47 - 1083 Ganshoren                                                                                

Reservatie: Onthaal@vgc.be

Tickets: €10 – 8€ leden Similes - Paspartoe

Muziek- en poëzievoorstelling

De sterren staan goed, de snaren gespannen, de maan zal rood kleuren, een

uitzonderlijke avond dient zich aan. Als u hier getuige van wil zijn, kom dan naar deze

voorstelling. We beloven u dat het intens, mooi en ronduit memorabel zijn zal.

Soms klikt het. En dan gaat het snel. Violiste Isabelle Decraene brengt de gedichten van haar

 psychisch kwetsbare broer Philippe samen met bandoneon-virtuoos Gerardo Agnese en

dichter Jan Ducheyne. Deze Oostendse dichter woont al meer dan een decennium in Brussel.

Tijdens de eerste repetitie werd het al duidelijk, de symbiose is totaal. De poëzie verweeft

zich met de muziek, het trio vond elkaar meteen. Soms staat de muziek er als een orgelpunt

tussen. Of de muziek als een opborrelend laken waaruit een gedicht tevoorschijn komt, of de

muziek als rode draad bij de zwierige vaart en gloed van de gedichten....

 

 

KAFFEE SIMILES 2021-2022                        

Club Norwest, Jacques Sermonlaan 93 – 1090  Jette

Lotgenotencontact telkens om 19u00

 

16 augustus            De kracht van kunst en creatie voor een beter herstel.

13 september         Psychose? Wat nu ?

18 oktober             Hoe kan ik (beter) samenwerken met de begeleider van mijn familielid ? Wat                                  is de familiereflex ?       

15 november          Hoe zorg ik (beter) voor me zelf, mijn kwetsbare naaste en het hele gezin?

20 december           Kerst- en familiefeesten: leuk voor mijn zieke naaste of beter te mijden ? Hoe                                 pakken we het aan ?

17 januari                Het herstel van de patiënt én van zijn/haar familie:  een delicate                                                     wisselwerking tussen beide.

21 februari               Verslaving en de rol van de context (familie, vrienden, werk, …)

21 maart                  Open gesprek onder lotgenoten over wat ons vreugde biedt of zorgen baart.

18 april                     Wonen voor patiënten: waar en hoe in Brussel en de Rand ?

16 mei                       Mijn familielid in crisis! Waar kan ik terecht voor hulp?

20 juni                      Vakantie in zicht: wat betekent dat voor mijn familielid en hoe oplossingen                                     vinden ?

 

 

 

België plant alle geïnterneerden uit de gevangenis te krijgen in 2026

prison

In december 2020 telde België 3.632 geïnterneerden, zo blijkt uit de gegevens van de gevangenisadministratie. Een geïnterneerde is iemand die een misdrijf heeft gepleegd, maar die door de rechter in een gesloten inrichting is geplaatst omdat hij of zij lijdt aan een psychische aandoening die zijn of haar beoordelingsvermogen of vermogen om zijn of haar daden onder controle te houden, ernstig aantast of tenietdoet.

De helft van de geïnterneerden is ondergebracht in een forensisch psychiatrisch centrum, een instelling voor sociale bescherming of een traditionele psychiatrische instelling. Maar er zijn niet genoeg plaatsen in deze gespecialiseerde voorzieningen. Op dit moment belanden 600 geïnterneerden in de psychiatrische bijgebouwen van gevangenissen, bij gebrek aan beter...

De Vivaldi-regering heeft zich ertoe verbonden drie nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC's) op te richten, namelijk in Paifve (250 plaatsen), Waver (250 plaatsen) en Aalst (120 plaatsen). De FPC's zijn beveiligde psychiatrische ziekenhuizen voor de verzorging van geïnterneerden. Zij bieden een individueel zorgtraject aan geïnterneerden die vaardigheden kunnen verwerven door opleiding en werk. Naast therapie en een zinvol programma, leren geïnterneerden de controle over hun leven terug te krijgen.

Maar deze 620 nieuwe plaatsen zullen pas in 2026 operationeel zijn. Intussen zal het aantal personeelsleden in de zorgteams in de gevangenissen van Merksplas en Paifve met 50 worden verhoogd. De aanwervingen zullen in 2021 van start gaan. In de andere afdelingen van de gevangenissen waar geïnterneerden verblijven, zijn extra psychiaters gepland.

Meer lezen : Bijkomende zorg voor geïnterneerden in de gevangenissen - De Standaard

 

***

 

Oproep tot samenwerking in het kader van een psychologisch ondersteuningsproject voor zelfstandigen – Een verkenner worden

 sentinelle

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de geestelijke gezondheid van de gehele bevolking ernstig aangetast. Onder de mensen die een groot risico lopen op psychische problemen of zelfs op zelfmoord, vormen zelfstandigen een bijzonder gevoelige groep. In antwoord op deze vaststelling hebben de minister van Middenstand, KMO en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing en de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een bijkomend aanbod voor psychologische begeleiding van zelfstandigen in het leven geroepen, via een proefproject van één jaar dat door de VZW "Un pass dans l'impasse" wordt gecoördineerd. Via een specifieke gratis hulplijn voor zelfstandigen in nood (0800/300.25) of via een alarm geactiveerd door een verkenner of rechtstreeks door een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog, zal de zelfstandige gedurende maximaal 8 sessies geheel gratis psychologische hulp kunnen krijgen van een erkende klinisch psycholoog of orthopedagoog.


Meer erover weten : hier klikken

 

***

 

Bijna een op de vier mensen heeft last van angst- of depressieve stoornissen, zo blijkt uit de 6e Sciensano COVID-19 gezondheidsenquête 

 sciensano

Uit de nieuwe COVID-19 gezondheidsenquête, een bevraging van meer dan 20 000 mensen tussen 18 en 25 maart 2021, blijkt dat 1 op de 4 mensen last heeft van angst- of depressieve stoornissen. Het percentage mensen met psychische problemen blijft bijzonder hoog onder de mensen jonger dan 50, maar jongvolwassenen (18-29) worden veruit het meest getroffen (34% lijdt aan angst en 38% aan depressie), vooral jonge vrouwen (ongeveer 40%).

Uit de enquête blijkt ook dat in het afgelopen jaar, sinds het begin van de epidemie in België, een persoon op acht (12,5 %) zei zelfmoordgedachten te hebben gehad en 0,6 % van de mensen verklaarde een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.

Daarnaast heeft 11% van de respondenten symptomen van een eetstoornis (een stijging van 7% ten opzichte van 2018).

Meer informatie in het persbericht van Sciensano: 6de COVID-19-gezondheidsenquête | Bijna 1 op de 3 personen voelt zich erg eenzaam | sciensano.be

 

 

***

"Er wordt in deze crisis onvoldoende rekening gehouden met de geestelijke gezondheid", herhaalt de Hoge Raad voor de Volksgezondheid (HGR)

 

sante mentale

In het licht van de resultaten van een enquête onder 149 professionals gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en 46 patiënten en mantelzorgers, identificeerde de HGR verscheidene aandachtspunten, waaronder het gebrek aan aandacht voor de geestelijke gezondheid bij het beheer van de pandemie evenals het gebrek aan erkenning voor het werk dat wordt verricht door professionals in de sector.

"De Covid-19-crisis heeft de sociale ongelijkheden in de samenleving versterkt, die op hun beurt van invloed zijn op de geestelijke gezondheid", aldus het adviesorgaan, voor wie "groepen met een lage sociaaleconomische status en groepen met andere (met name psychische) kwetsbaarheden meer aandacht zouden moeten krijgen, net als kinderen, jongeren en studenten ”.

Het gehele (Franstalige) artikel is te lezen op de website van La Libre : https://www.lalibre.be/belgique/societe/la-sante-mentale-n-est-pas-suffisamment-prise-en-compte-dans-cette-crise-repete-le-css-603497e1d8ad5809d09bbd91

Het advies van de HGR kan u hier lezen:

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210222_hgr-9610_covid_en_geestelijke_gezondheid_pc_vweb.pdf

Het volledige advies : https://www.health.belgium.be/nl/advies-9610-psychosociale-opvang-tijdens-de-covid-19-pandemie-herziening-2021-0

 

***

Geestelijke gezondheid en Covid: jongeren in nood

 jeunes

Tussen de eerste en de tweede golf van de epidemie is het niveau van angst en depressie onder jongeren aanzienlijk gestegen. Meer dan 80% van de 18- tot 25-jarigen lijdt aan een bovengemiddelde depressie. Via berichtgeving in de media, cirkels die op de grond worden getekend en berichten op sociale netwerken geeft de bevolking uiting aan haar bezorgdheid over de psychologische impact van de Covid-crisis op jongeren.

In mei jl. hebben onderzoekers in psychologie en neurowetenschappen aan de Université de Mons een online platform ontwikkeld met de naam "Home Stress Homes". Hun project? Het niveau van angst en depressie bij jongeren van 3 tot 25 jaar tijdens de pandemie in kaart brengen en vervolgens online-tools aanbieden.

Eerste vaststelling: slechts 7% van de jonge kinderen vertoont een angstniveau dat hoger is dan de norm. Dit percentage stijgt tot 15% bij kinderen en tot 36% en 65% bij respectievelijk adolescenten en jongvolwassenen. Dezelfde trend wordt ook waargenomen voor depressieve symptomen.

Tweede vaststelling: de duur van de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende beperkingen vergroten de malaise bij de jongeren. In alle leeftijdscategorieën, behalve in de categorie van 3-7 jaar, nam het aandeel respondenten met bovengemiddelde angst en depressie significant toe tussen de eerste en de tweede golf van de epidemie.

Bron : https://plus.lesoir.be/356248/article/2021-02-19/la-sante-mentale-des-adolescents-et-des-jeunes-adultes-en-danger

 

***

 

KAFFEE SIMILES (enkel Nl)

 

Moeilijk in je gezin, in je omgeving, met iemand die “anders” met de dingen omgaat ?

Voel je je hiermee niet goed ?                                                                    

Similes helpt familie, vrienden, buren en al wie zich betrokken voelt bij  jongeren en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.                                        

In Kaffee Similes bespreken we samen met andere lotgenoten wat we meemaken. We luisteren naar elkaar. We wisselen tips uit en zoeken naar oplossingen en uitwegen. We bieden elkaar steun en trachten verder te helpen. We leren over onze zorgen te spreken en ermee om te gaan. En we zoeken samen naar een antwoord op onze vragen.  Zo staan we er niet alleen voor ! We houden onze ervaringen binnen de groep.

Mich, familie-ervaringsdeskundige, start met een korte inleiding rond het thema van de avond. We vertrekken van wat er bij de aanwezigen hierrond leeft en laten de deelnemers aan het woord.

In Kaffee Similes houden we het hartverwarmend  ….  Want praten doet goed !

Similes geeft concrete informatie en helpt je, waar mogelijk, op weg in de geestelijke gezondheidszorg Brussel én de regio Halle-Vilvoorde. De Familie-ErvaringsDeskundigen van Similes zijn nauw betrokken bij het GGZ - Netwerk in Brussel en in Halle-Vilvoorde (SaVHA?!).

Similes is er voor het contact onder lotgenoten en heeft geen medische functie.

Toegang: gratis. Drankjes 0,50 - 1€.

Wanneer:  Afspraak elke 3e maandag van de maand.

Uur:   19u00 - 21u30

Locatie: Club Norwest  Jacques Sermonlaan 93   1090 Jette

Inschrijving: verplicht wegens CORONA op  similes.brusselnorwest@gmail.com. Er is maar plaats voor 5 deelnemers zolang de COVID-maatregelen van toepassing zijn.

Begeleiding en info: Mich Jonckheere 0486 349338    

Programma: 

   - 15 MAART     Taboe doorbreken: hoe je zelf versterken en een positieve rol spelen.

   - 19 APRIL        Crisissituatie: wat doen in Noord Brussel en West Vlaams Brabant ?

   - 17 MEI           Ontslag en continuïteit van de zorg: garanties bieden voor de familie

   - 21 JUNI          Van financiën beheren naar OCMW, bewindvoering ....

   - 16 AUGUST   Grenzen stellen vs schuldgevoelens

***

Kwetsbaarheidsfactoren vroeger detecteren om het suïcidecijfer te verlagen

 suicide

Er bestaan twee concurrerende hypothesen met betrekking tot de correlatie tussen opleidingsniveau en suïcide: één hypothese is dat het opleidingsniveau het risico op suïcide vermindert. De tweede hypothese is dat er reeds bestaande kwetsbaarheidsfactoren zijn, nog voor het onderwijstraject en de psychiatrische stoornissen, die een groter suïciderisico bij sommige personen zouden verklaren.

Een studie van de UCLouvain, de Universiteit van Manchester en de Nova Universiteit van Lissabon biedt verheldering op de vraag naar de verschillen in zelfdoding en ondersteunt duidelijk de tweede hypothese. In deze studie werden gegevens van 40 tellingen en meer dan 100.000 zelfdodingen in 12 Europese landen tussen 1991 en 2001 met elkaar vergeleken.

De onderzoekers gingen veranderingen in de wetgeving over de wettelijke schoolplichtleeftijd na: indien een hoger opleidingsniveau de sterfte door zelfdoding zou kunnen verminderen, zouden deze veranderingen ten gunste van een hoger opleidingsniveau een positief effect moeten hebben gehad, maar dit is niet het geval.

"Bij het bestuderen van verschillen op vlak van suïcide onder laag- en hoogopgeleiden stelden we met name vast dat de verschillen meer uitgesproken waren bij jonge groepen dan bij oudere groepen. Met andere woorden, het risico op zelfdoding gelinkt aan een lagere opleiding is veel groter als je 35 bent dan als je 60 bent," licht onderzoeker Vincent Lorent van de UCLouvain toe.

Een tweede bevinding die deze hypothese ondersteunt, is dat het verband tussen opleiding en zelfmoord bij vrouwen vrijwel onbestaande is, terwijl de verschillen op dat vlak bij mannen meer uitgesproken zijn.

In het licht van deze observaties zou het, om het zelfmoordcijfer terug te dringen, dan ook belangrijk zijn om kwetsbaarheden bij jonge volwassenen, met name mannen, veel vroeger op te sporen. "We weten dat het begin van psychiatrische stoornissen in 75% van de gevallen voor de leeftijd van 24 jaar optreedt. In België wordt echter voorrang gegeven aan de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen bij volwassenen en bejaarden", aldus Vincent Lorent.

Meer lezen (Franstalige artikels) :

Suicide: une étude de l’UCLouvain plaide pour un dépistage des vulnérabilités dès la scolarité - Le Soir Plus

Déceler plus tôt les facteurs de vulnérabilité pour baisser le taux de suicide (UCLouvain) - Le Spécialiste (lespecialiste.be)

 

 ***

 

Bij de mensen die drugsverslaafden in Brussel helpen om er bovenop te komen

toxicomanie

Voor Vice media begaf schrijver en fotograaf Romain Vennekens zich naar het centrum van het Lama Project in Anderlecht en dat van Artha naast Tour & Taxis om kennis te maken met de mensen die vaak in de marge van de samenleving leven en met de hulpverleners die besloten hebben hen te helpen.

De sporen zijn er, zichtbaar voor het oplettende oog: injectienaalden, opengesneden blikjes, geblakerd aluminium, half verpletterde citroenen. Onder bruggen, in parken, bij stations en in kraakpanden gebruiken mensen heroïne, crack, alcohol, kalmerende en roesverwekkende medicijnen. Wanneer mensen geconfronteerd worden met drugsverslaving, hebben ze een harde, vaak onwetende blik: ze willen het niet weten, of zelfs maar zien, of er rekening mee houden. Ze lopen verder in hun bubbel en kijken weg.

Om de volledige, Franstalige, reportage te lezen, klik hier: Avec les gens qui aident les toxicomanes de Bruxelles à s’en sortir (vice.com)

***

 

Bevraging netwerk Norwest

 

 

De Werkgroep (WG) van cliënten en naasten behoort tot Norwest, een lokaal netwerk in het noordwesten van Brussel, dat actief is voor volwassenen in de geestelijke gezondheidszorg. De WG stuurt u deze vragenlijst om de verwachtingen en behoeften van de dichtst betrokken  mensen bij een psychische aandoening - de gebruiker en zijn/haar familie en vrienden - te verzamelen met betrekking tot de oprichting van een lokaal comité dat hen zou kunnen vertegenwoordigen. 

Het is de bedoeling van dit comité om ruimte te bieden voor een betere communicatie tussen: 

 • diegenen die het meest door de ziekte worden getroffen (gebruikers en familieleden);
 • deze groep en de professionelen die werkzaam zijn op het gebied van actieve zorg en bijstand in het noordwesten van Brussel (trialoog), met name binnen de raad van bestuur van het Norwest-netwerk;
 • de groep en de buurt/gemeenschap waarin ze wonen.

Hiervoor zoeken we contact met betrokkenen bij personen met een psychische kwetsbaarheid en hebben we dus uw hulp nodig, als instelling die werkt met deze doelgroep, of dit nu uw doelgroep is of niet. 

De vragenlijst is toegankelijk door op deze link te klikken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlX34x9MfnkTH7urdjS4rPYcD974fnMpWcDPzNVFbCx8uorQ/viewform?usp=sf_link

Voel je vrij om deze link door te geven aan collega's, die eveneens werkzaam zijn op het gebied van ondersteuning van mensen met psychische problemen, of zelfs direct aan deze mensen.

Door te klikken, vindt u ook: 

Bij voorbaat dank voor uw hulp. 

Voor de werkgroep van cliënten en naasten van Norwest,

Met vriendelijke groet, 

Sylvie Detaille

***

1 op de 4 hoofddiagnoses bij het begin van arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening

 

troubles psycho-sociaux

Uit de laatste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat een op de vier (24,8%) hoofddiagnoses bij het begin van de arbeidsongeschiktheid een psychosociale aandoening betreft. Mensen met een psychosociale aandoening zijn langer dan gemiddeld arbeidsongeschikt: mensen met een depressie blijven gemiddeld 4 maanden thuis, tegenover 3 maanden bij een burn-out.

Uit de analyse blijkt ook dat het vooral bedienden zijn die arbeidsongeschikt worden als gevolg van psychosociale aandoeningen. Bij bedienden beslaan psychosociale aandoeningen bij intrede in arbeidsongeschiktheid ongeveer een derde van het totaal aantal diagnoses.

Vrouwen worden in vergelijking met mannen dubbel zo hard getroffen door psychosociale aandoeningen. Zo krijgt 30 procent van de vrouwen bij de opstart van arbeidsongeschiktheid een psychosociale aandoening als diagnose, terwijl dat bij mannen 19 procent is. Daarnaast blijven vrouwen langer thuis dan mannen.

Jonge werknemers, tussen 20 en 40 jaar, lijken meer vatbaar om thuis te zitten met een burn-out dan hun oudere collega's (30%). Maar zij gaan wel sneller weer aan de slag na een periode van arbeidsongeschiktheid door een psychosociale aandoening.

Meer lezen : 1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening | Onafhankelijke Ziekenfondsen (mloz.be)

***

 

Sociale ongelijkheid en geestelijke gezondheid: hoe de gezondheidscrisis de problematiek scherper stelt

 pauverite

Het 29e nummer van PAUVéRITé - het driemaandelijks tijdschrift van het Forum - Bruxelles contre les inégalités (Brussel tegen ongelijkheid) - maakt de balans op en denkt na over geestelijke gezondheid. Het wijst ook op de ontologische kwetsbaarheid van individuen in hun sociale omgeving. Hoewel geestelijke gezondheidsproblemen bij de gehele bevolking aanwezig zijn, hebben mensen in precaire en geïsoleerde situaties de grootste moeite om ermee om te gaan. De crisis versterkt de gebruikelijke moeilijkheden om sociale noodhulp en geestelijke gezondheidszorg met elkaar te verbinden. Door middel van historische verwijzingen, definities en de belichting van de sociaal-politieke context benadrukt dit document de voorwaarden die iedereen in staat stellen om voor zijn of haar geestelijke gezondheid te zorgen. De auteurs belichten de obstakels en hefbomen voor een inclusief geestelijke gezondheidsbeleid, in overeenstemming met de door Jean Furtos voorgestelde definitie.

Met de steun van een vijftigtal lidorganisaties is het Forum een plaats waar de expertise in de strijd tegen ongelijkheden wordt vergroot. Het werkt zowel aan het begrijpen van sociale problemen als aan het vinden van oplossingen. Door de kruisbestuiving van kennis en standpunten, transdisciplinaire analyse, innovatie en sociale transformatie wil het Forum het publiek en de politiek bewust maken van de problematiek rond sociale ongelijkheid.

Het 29e nummer van PAUVéRITé (enkel beschikbaar in het Frans) : pauvérité-29-Forum-web_1.pdf (le-forum.org)

 ***

 

"Alhambra" van Filip Keymeulen

alhambra

Filip Keymeulen is reeds jarenlang straathoekwerker in de vzw Diogenes die ervoor ijvert om daklozen opnieuw nieuwe perspectieven te bieden. Hij heeft net zijn eerste boek geschreven, prachtboek om preciezer te zijn. Zijn roman neemt je mee in een ruig en schokkend universum dat in hartje Brussel in de wijk Alhambra ligt. Een wereld waar armoede, verslaving en prostitutie de realiteit vormen van vele thuislozen.

Het straathoekwerk vormt de kern van zijn inspiratie voor dit boek dat je meeneemt in een obscuur en fictief Brussels verhaal. Het is met de fijngevoeligheid die Filip Keymeulen typeert, dat het spanningsveld in de relaties van de hoofdpersonages - nu eens op barokke wijze en steeds aangrijpend - wordt belicht. De diepe wortels van de uitsluiting zullen je als lezer niet langer meer ontgaan.

Een fascinerend boek voor iedere Brusselaar en warm aanbevolen voor al de terreinwerkers die in de geestelijke gezondheidszorg en het welzijnswerk met kwetsbare doelgroepen werken.

De roman is in het Nederlands verschenen en de Franstalige versie is in de maak. Je kan hem bij de uitgever Alhambra – bitbook kopen, bij bol.com of in de Standaard Boekhandel en Passa Porta.

 

***

 

 

Bijzondere Covid-19-commissie Brussel: De sector van de geestelijke gezondheidszorg voelde zich aan zijn lot overgelaten

 

commission covid

 

In een artikel dat midden november op RTBF werd gepubliceerd, bleek uit het werk van de bijzondere Covid-19-commissie van het Brusselse parlement dat de geestelijke gezondheidszorg zich tijdens de eerste golf van de pandemie grotendeels aan haar lot overgelaten voelde. Dit had een directe impact op veel mensen, waardoor hun situatie verslechterde.

 

De leden van deze bijzondere parlementaire commissie hebben hun werkzaamheden midden november hervat en hebben geluisterd naar drie vertegenwoordigers van de sector van de geestelijke gezondheidszorg en van de coördinatie van de daklozen, waaronder Dr. Gérald Deschietere, hoofd van de psychiatrische spoeddienst van de Cliniques Saint-Luc, en Yahyâ Hachem Samii, directeur van ligue bruxelloise pour la santé mentale.

 

Voor Dr. Deschietere zijn de gevolgen van de coronaviruscrisis op vlak van geestelijke gezondheid zeer verscheiden. Onze menselijke wereld is dan ook zeer gevarieerd. Voor ouderen, adolescenten die hun eigen identiteit aan het opbouwen zijn, voor de meest kwetsbaren die veroordeeld zijn tot buiten te wonen of in een studio zonder ramen of terras, kan een lockdown een vreselijke opgave zijn. Geestelijke gezondheid begint met het aanbieden van een menswaardig bestaan aan iedereen. Als psychiater vreest hij voor een deel van zijn patiënten de gevolgen van de sociale crisis die nog komen zal.

 

Voor mensen die lijden aan een psychische aandoening heeft de sluiting van sommige zorginstellingen soms geleid tot een vertraagde toegang tot de zorg of tot een toestroom van vele patiënten op spoeddiensten. Men zal de gevolgen van de gezondheidscrisis op lange termijn moeten analyseren, zowel de rechtstreekse gevolgen van de pandemie als d gevolgen van de lockdown.

 

De heer Hachem Samii zei dat de gevolgen van de pandemie zeer voelbaar waren op het einde van de zomer. Als gevolg van de afname van het aantal face-to-face consulten bleek een aantal patiënten "in ernstige nood" te verkeren en waren anderen (waaronder jongeren, of personen in situaties van intrafamiliaal conflict) "van de radar verdwenen".

 

Je kan er meer over lezen in het volledige artikel dat hier te vinden is (enkel beschikbaar in het Frans) : https://www.rtbf.be/info/regions/detail_commission-speciale-covid-bruxelles-le-secteur-de-la-sante-mentale-s-est-senti-livre-a-lui-meme?id=10630602

 

 ***

 

Coronavirus: wanneer angst overheerst, staat Télé-Accueil in de frontlinie...

tele-accueil

Sinds de eerste lockdown heeft Télé-Accueil een stijging van meer dan 15% gemerkt in het aantal oproepen in vergelijking met vorig jaar. Naast de belangrijkste thema’s bij de bellers (eenzaamheid, sociale relaties, gezondheid, actualiteit), die relatief stabiel zijn in de tijd, volgt het thema van het coronavirus en de angsten die ermee gepaard gaan de actualiteit op de voet: het thema trad sterk op de voorgrond tijdens de eerste lockdown (tot meer dan één oproep op twee), nam af tot 1 oproep op 6, maar vertoont momenteel weer een stijgende trend.

 

De bellers voelen de nood om te praten over de gezondheidscrisis et de gevolgen van de maatregelen op hun dagelijkse leven.

 

Het coronavirusthema fluctueert mee met de recente actualiteit: aan het begin van de crisis hadden 4 van de 10 oproepen betrekking op het coronavirus en de lockdown, in de maand mei was dit 50%.

Vanaf juni, bij de eerste poging om de lockdown op te heffen, vielen deze oproepen onder een kwart van het totaal aantal oproepen.

Toen in de laatste week van juli een nieuwe uitbraak van besmetting en een mogelijke nieuwe lockdown werd aangekondigd, stegen ze weer boven de 40%.

De gesprekken zullen geleidelijk afnemen tot 1 op 6 begin september. Op dit moment neemt het aantal oproepen met betrekking tot de lockdown, de pandemie en de gezondheidsmaatregelen sterk toe, tot bijna de helft van alle oproepen.

Onder de thema's die het meest aan bod komen, blijven eenzaamheid, interpersoonlijke en sociale relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid en de actualiteit dominant. Meer dan driekwart van de bellers is tussen 45 en 75 jaar oud. Een meerderheid is eenzaam, geïsoleerd en/of werkloos.

 

Nieuwe problemen (niet meer naar het ziekenhuis durven gaan) en nieuwe bellers

Een aanzienlijke groep bellers durft niet meer naar het ziekenhuis te gaan uit angst om niet meer behandeld te worden (omdat ze als niet-prioritair worden beschouwd), om besmet te worden of om in quarantaine te worden geplaatst.

Meer dan één op de tien oproepen is afkomstig van "nieuwe" bellers, waarvan de meesten sinds kort beperkt zijn in hun sociale contacten en activiteiten.

 

De bellers zijn momenteel kwetsbaarder en meer ontredderd dan voor de maand maart.

In meer dan de helft van de oproepen komen gevoelens van bezorgdheid (voor naasten in risicogroepen of voor de toekomst die onzeker lijkt), van verlatenheid (het gevoel niet meer op de naasten te kunnen rekenen of aan de kant te worden geschoven), van frustratie (niet meer vrij zijn om dingen te ondernemen, zich vrij te verplaatsen, bijvoorbeeld) en eenzaamheid tot uiting.

Het coronavirus kleurde de inhoud van de oproepen en accentueerde bepaalde problemen: het wantrouwen ten opzichte van de overheid, banen- en inkomensverlies, angstgevoelens die verband houden met onzekerheid, politieke actualiteit en media, het zoeken naar zondebokken.

Dit is geënt op reeds bestaande, meer structurele kwetsbaarheden: conflictueuze interpersoonlijke relaties, huiselijk geweld, bestaansonzekerheid, geestelijke gezondheid…

***

 

 

Mantelzorgers krijgen eindelijk erkenning!

mantelzorgers

Sinds 1 september 2020 hebben mantelzorgers - mensen die een naaste helpen in zijn/haar dagelijks leven (medisch en/of administratief) - onder bepaalde voorwaarden recht op erkenning.

Er zijn twee soorten erkenning. De eerste is een algemene erkenning (waaraan momenteel geen rechten zijn verbonden) en een andere erkenning wordt "erkenning voor de toekenning van sociale rechten" genoemd. Deze laatste geeft recht op "verlof voor mantelzorgers" dat kan worden gecumuleerd met andere bestaande verloven (verlof voor medische bijstand, voor palliatieve zorg, enz.). Volwassenen en minderjarigen komen in aanmerking voor beide erkenningen.

Er zijn echter verschillende voorwaarden voor beide erkenningen. Om meer te weten te komen over de voorwaarden en de stappen die moeten worden ondernomen om deze erkenningen te verkrijgen, is het belangrijk je bij je mutualiteit te informeren. Als je erkend bent als mantelzorger met toekenning van een sociaal recht, kan je een aanvraag indienen voor mantelzorgverlof. Het verlof kan voltijds worden opgenomen gedurende maximaal één maand per geassisteerde persoon, of halftijds of op een 1/5de basis voor maximaal twee maanden per geassisteerde persoon.

Werknemers en overheidspersoneel kunnen, ten minste zeven dagen op voorhand, schriftelijk verlof aanvragen bij hun werkgever. Personen die het formulier met de verklaring op erewoord hebben ingevuld, kunnen contact opnemen met de RVA om een onderbrekingsuitkering te verkrijgen. Meer informatie is te vinden op rva.be.

bron : Magazine « En Marche », mutualité chrétienne n°1656 (pagina 2)

***

 

 

Het gebrek aan kennis over autistismestoornissen

autisme

Gezondheidswerkers beschrijven autisme als een "neurologische ontwikkelingsstoornis". Sinds enkele jaren wordt de voorkeur gegeven aan de term "autismespectrumstoornis" om de diversiteit van de gevallen weer te geven. Kenmerkend voor het autismespectrum zijn onder meer moeilijkheden in sociale interactie en communicatie, beperkt en stereotiep gedrag, of zintuiglijke hyper- of hypo-reactiviteit.

Volgens Laurie-Anne Sapey-Triomphe, doctor in de neuro-wetenschappen en onderzoeker aan de KU Leuven, komen autismespectrumstoornissen veelvuldig voor (ze treffen ongeveer 1% van de bevolking). Sommige aandoeningen blijven echter relatief onbekend. De "klassieke" eigenschappen die aan autisme worden toegeschreven, zoals moeilijkheden bij het vasthouden van de blik, de ontwikkeling van bepaalde gebaren of een schokkerige start bij het spreken, zijn bij sommige mensen soms niet of slechts in geringe mate aanwezig. Bij deze mensen wordt de diagnose daarom pas gesteld in de adolescentie of de volwassenheid.

Er zijn dus mensen met een "minder zichtbaar" autisme die soms lange tijd niet gediagnosticeerd worden, maar wel last ondervinden van hun aandoening. Sommigen onder hen proberen daarom hun kenmerken te verdoezelen om "op te kunnen gaan in de massa".  Het belang van de diagnose is om deze mensen in staat te stellen hun manier van functioneren en hun specifieke behoeften beter te begrijpen. Dit is ook cruciaal voor de familie of de professionele omgeving.

Hoewel autistische stoornissen steeds vaker in de media worden geportretteerd, leidt deze berichtgeving in de media ertoe dat sommige personen ten onrechte een diagnose stellen bij zichzelf. Autisme kan echter alleen worden gediagnosticeerd door teams van professionals die deskundig zijn en goed op de hoogte zijn van de neurologische kenmerken van autisme. 

***

 

Unia roept op tot intrekking van het ontwerp-Protocol bij het Verdrag van Oviedo

 

unia

 

Unia, een onafhankelijke openbare instelling ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke kansen in België, ondertekent samen met andere burgerorganisaties een open brief met het verzoek het ontwerp-Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de biogeneeskunde – het zogeheten Verdrag van Oviedo – in te trekken. Het Protocol maakt gedwongen behandeling en gedwongen opname in de geestelijke gezondheidszorg mogelijk, wat in strijd is met de rechten van personen met een handicap.

Het dwingen van een persoon om te worden behandeld of opgenomen in de psychiatrie schendt de rechten van personen met een handicap. Dit staat uitdrukkelijk in het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap.

Samen met de andere organisaties roept Unia op tot intrekking van het ontwerp-Protocol bij het Verdrag van Oviedo. Unia dringt erop aan dat personen met een handicap worden betrokken bij alle beslissingen die hen aangaan, dat er een einde komt aan de gedwongen behandelingen en gedwongen opnamen en dat goede praktijken in de gezondheidszorg onder de aandacht worden gebracht.

Meer info vind je hier: https://www.unia.be/nl/artikels/europa-respecteer-de-mensenrechten-ook-in-de-psychiatrische-zorg

***

Boek "Au fil de l'humeur - Quotidiens bipolaires”

receuil Funambule

 

 

Het boek "Au fil de l'humeur - Quotidiens bipolaires" is een initiatief van een Franstalige Belgische vereniging van lotgenoten met een bipolaire stoornis, “Le Funambule", die steun en hulp biedt aan mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten door het aanbieden van gespreksgroepen.

Er zijn al veel wetenschappelijke teksten over het onderwerp gepubliceerd. Maar hier gaat het erom een stem te geven aan de mensen zelf en aan hun naasten, om het grote publiek bewust te maken van deze aandoening en om de mensen die erdoor worden getroffen te destigmatiseren.

Dit boek is een collectief werk met een artistieke dimensie, vanuit een literaire en creatieve benadering. Het bevat prozateksten, gedichten, fabels, aangrijpende en ook lichtere – zelfs grappige – getuigenissen, maar ook (foto)grafische werken. Het is verrijkt met bijdragen die mensen met een bipolaire stoornis toelaat "hun pad verder te bewandelen…".

Als je dit boek wil kopen en/of informatie wil krijgen over de vereniging "Le Funambule", bezoek dan deze link.

Dit boek bestaat alleen in het Frans.

 

 

***

Open ontmoetingsplekken in Brussel

espaces communautaires

 

Ondanks de huidige gezondheidscrisis zijn onderstaande ontmoetingsplekken open voor bezoekers. Om meer te weten te komen over hun precieze voorwaarden en activiteiten, kan je best rechtstreeks contact met hen opnemen.

 • Ruimte 51, beter bekend onder de Franstalige benaming ‘Espace 51’ is een plek waar burgers welkom zijn en waar ze kunnen participeren, te midden van de stad. Een plek die open staat voor vragen die spelen bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en die ruimte biedt voor voor samen-zijn en samen-bouwen.

  In Ruimte 51 ben je welkom zoals je bent, er is plaats voor het onverwachte en er is een aanbod voor het nog onbesliste. Ieder kan kiezen wat voor hem of haar het beste bijdraagt aan zijn of haar zorg en/of emancipatie.

  Je vindt de activiteitenkalender op de website: http://www.espace51.be.

 

 • De Norwest club is een ontmoetings- of verbindingsplek die 5 jaar geleden is ontstaan op initiatief van professionals uit de geestelijke gezondheidszorg uit het noordwesten van Brussel en van  gebruikers en familieleden. Het is gelegen in een prachtige eengezinswoning in Jette, hetgeen zorgt voor een familiale en gastvrije sfeer! De Norwest Club is voor iedereen toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, het hele jaar door en zonder voorwaarden. Of je hier nu komt voor een pauze van 5 minuten of om de dag door te brengen, alles is mogelijk.

  Voor meer informatie kun je terecht op clubnorwest.be, de Facebook-pagina of kom ons ontmoeten op Jacques Sermonlaan 93 in Jette.

 

 • Le Pianocktail” is een culturele bistro. Het is een plaats voor ontmoetingen en gezelligheid, open voor iedereen, op dinsdag en vrijdag van 18u tot 22u en op zondag van 13u tot 17u en soms op andere momenten.

  De keuze van de naam Pianocktail, een samentrekking van "pianococktail”, mengwoord bedacht door Boris Vian in "L'écume des jours", is een knipoog naar muziek en de verscheidenheid van de bezoekers van de plek.

  LE PIANOCKTAIL VZW, Hoogstraat 304, 1000 Brussel.

Mail: Lepianocktail.bruxelles@gmail.com

Website: www.pianocktail.be

Blog van Pierrot: lepianocktailabruxelles.wordpress.com

 

 ***

Het aantal Belgen met beperkte toegang tot gezondheidszorg neemt toe

 inegalites NL

 

Een recente studie van het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE), in opdracht van het RIZIV, brengt de problemen voor kwetsbare Belgen aan het licht. In vergelijking met andere Europese landen is het Belgische zorgsysteem relatief weinig daadkrachtig als het gaat om de toegang tot gezondheidszorg voor personen met een laag inkomen. De verplichte ziekteverzekeringen zijn vaak ontoereikend in hun dekking van de hospitalisatiekosten als we situatie in België vergelijken met andere EU-landen. Sommige patiënten stellen een ziekenhuisopname dan ook uit om zich niet dieper in de schulden te werken. Het percentage van Belgen met een laag inkomen bij wie de gezondheidszorgbehoeften niet worden gelenigd, neemt immers gestaag toe: van 4,1 % in 2011 tot 6,7 % in 2017.

Gezinnen zien bovendien hun budget almaar sterker krimpen door de COVID-19-gezondheidscrisis. Het Belgische ziekteverzekeringssysteem is niet in staat op gepaste wijze in te spelen op de nieuwe problemen die zich stellen voor kwetsbare personen en mensen die geconfronteerd worden met een plotse inkomensdaling. Zelfstandigen behoren tot de zwaarst getroffen groepen. Sommigen zien hun inkomen fors terugvallen en kunnen onder meer hun sociale bijdragen niet meer betalen. Daarnaast leiden langdurige ziekenhuisopnames, en dan vooral op intensieve zorgen, voor bepaalde gezinnen met een bescheiden inkomen, vaak tot ernstige financiële problemen.

Het OSE oordeelt dan ook onder meer dat geestelijke gezondheidszorg toegankelijker moet zijn, meer bepaald via een grotere dekking en beschikbaarheid van de diensten. De prijs van geneesmiddelen voor psychische aandoeningen blijkt voor bepaalde patiënten overigens bijzonder hoog. Sommigen kunnen dergelijke medicatie eenvoudigweg niet betalen.

Toch wordt er ook een positief punt naar voor geschoven, en wel de cruciale rol van de OCMW’s in het verlenen van financiële steun aan personen met een beperkt inkomen. Na een controle van hun middelen kunnen zij toegang krijgen tot gezondheidszorg. Aangezien de toekenningsvoorwaarden voor financiële bijstand op lokaal niveau worden vastgelegd, werkt dit systeem evenwel ongelijkheid in de hand. De onderzoeksters vragen de betrokken partijen dan ook om uitvoerig overleg op te starten en naar een gelijke dekking van gezondheidszorgkosten toe te werken.

 ***

 

Publicatie van het tweede nummer van Smes Connect in samenwerking met Transit: Geweld in de hulp-en zorginstellingen: Een systemische reflectie en mogelijke actielijnen

 smes nl

Het tweede nummer in de reeks Smes Connect is nu beschikbaar. Deze analyse wil denkpistes openen en acties voorstellen rond de verschillende vormen van geweld die zich voordoen in hulp- en zorginstellingen. De uitgave is het resultaat van een samenwerking tussen Smes en Transit.

Voor vele medewerkers in de sociale en gezondheidszorgsector "hoort een zekere mate van agressiviteit er gewoon bij”. Zonder dit geweld te bagateliseren, hebben professionals er in de praktijk mee leren omgaan. Ernstigere vormen van geweld (fysiek geweld, bedreiging, stalking) of een herhaling van dagelijks geweld kunnen echter leiden tot angst – die vaak taboe is – en tot situaties waarin gebruikers tijdelijk of permanent van diensten worden uitgesloten. Hierna worden de toegangsvoorwaarden soms moeilijker en komt de drempel hoger te liggen. Dit kan drugsgebruik, een geestelijke gezondheidsdiagnose, een gevangenisverleden of een dwaalchroniciteit betreffen.

Deze publicatie is het resultaat van een werkstuk dat begon tijdens de “Buiten Circuit”-week, die in oktober 2017 door het Forum – Brussel tegen ongelijkheden werd gehouden. Er werd toen door Kris Meurant, sociale coördinator bij Transit (opvang-en verblijfdienst voor druggebruikers), en Muriel Allart, Housing First-coördinatrice bij Smes (netwerk van actoren actief in de sociale sector en gezondheidssector), voorgesteld om het geweld dat psycho-medico-sociale professionals ondervinden aan te pakken, met de suggestie om de daaraan verbonden taboes te doorbreken.

Naar de publicatie : https://www.smes.be/IMG/pdf/smes_02_web_nl_final.pdf

***

 

Sciensano publiceert de eerste resultaten van de tweede COVID-19-gezondheidsenquête: hoe zit het met het emotioneel welzijn?

sciensano

In het kader van de COVID-19-gezondheidsenquête door Sciensano hebben de Belgische burgers een reeks vragen beantwoord over de impact van COVID-19 op hun gezondheid, hun gebruik van zorgdiensten en hun levenswijze. Sciensano publiceerde op 15 mei 2020 de eerste resultaten van de tweede COVID-19-gezondheidsenquête.

Op het vlak van emotioneel welzijn, zijn de negatieve emoties die bij de deelnemers overheersen angst voor de gezondheid (van anderen en van zichzelf), maar ook emoties van afschuw, onmacht, frustratie of boosheid over wat er gebeurt. Desondanks voelen veel personen zich alert en vastberaden, bevoorrecht en trots om personen in nood te helpen.

Verder blijkt bij 18- tot 24-jarigen het percentage personen dat allerlei negatieve emoties ervaart hoger te liggen, alsook het percentage personen dat weinig positieve emoties ervaart. Vrouwen, laagopgeleiden en alleenwonenden met of zonder kind(eren) hebben eveneens meer kans om veel negatieve emoties en weinig positieve emoties te ervaren.

Raadpleeg voor meer info de volledige publicatie: https://www.sciensano.be/sites/www.wiv-isp.be/files/report2_covid-19his_nl_2.pdf

 

*** 

 

Vergeten tijdens de lockdown: geestelijke gezondheid, gehandicaptensector en psychiatrie

 oubliés

Heel wat gezondheidswerkers binnen de geestelijke gezondheid, psychiatrie en gehandicaptensector vragen zich af hoe kun patiënten een verlengde lockdown zullen doorstaan. De zorgverleners trachten de opgelegde maatregelen zo goed en kwaad mogelijk aan te passen aan de structuren van de geestelijke gezondheidszorg: gesloten dagcentra, geen contact meer met de buitenwereld en het verbod om de instellingen met nachtopvang te verlaten.

Het risico op besmettingen in deze centra is reëel, omdat een naleving van de regels van social distancing er praktisch gezien onmogelijk is. Op die manier kan het virus razendsnel om zich heen grijpen. De instellingen doen al het mogelijke om de bewoners met COVID-19-symptomen te isoleren, terwijl het voor hen niet altijd evident is om de maatregelen te begrijpen. Bovendien beschikken deze centra vaak nog over te weinig beschermingsmiddelen.

De gebruikers van dagcentra zijn voorlopig thuis op zichzelf aangewezen, wat voor velen een hele aanpassing vergt. In dergelijke gevallen biedt de telefoon een goede uitkomst en kan het personeel van de dagcentra op die manier het contact met de patiënten onderhouden.

De gezondheidswerkers maken zich evenwel zorgen om hun patiënten. Nu zij niet langer fysiek in de zorgverleningscentra terechtkunnen, groeit de bezorgdheid vanuit de zorgverlening zienderogen. Dergelijke omstandigheden kunnen de suïcidale gedachten van de patiënten aanwakkeren of aanleiding geven tot psychische ‘decompensatie’ ofwel crisissen.

Op basis van deze bevindingen breiden sommige centra hun telefonische consultatie-uren uit. Ze organiseren videogesprekken en zetten therapeutische opdrachten en video’s online. Langzaam maar zeker beweegt er iets: in Wallonië en Brussel werden financiële middelen voor de sector vrijgemaakt. Er is eveneens een bedeling van mondmaskers gepland. Sommigen vragen evenwel om afwijkingen toe te staan op het uitgaansverbod van personen met mentale problemen of voor de hulp aan gezinnen die hun kind thuis opvangen.   

Eén ding is zeker: hoe langer de crisis aanhoudt, des te groter de risico’s voor de gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg worden.

Lees het volledige artikel in Le Soir: https://plus.lesoir.be/291082/article/2020-03-30/sante-mentale-handicap-psychiatrie-les-grands-oublies-du-confinement

 

 

Psychologische hulp: videoconsultaties en bijkomende flexibiliteit

 psys premiere ligne

De huidige gezondheidscrisis leidt tot een toegenomen vraag naar psychologische zorg vanuit de bevolking, maar evenzeer van professionals uit de zorg en/of het sociale werkveld. Daarom heeft het RIZIV besloten om tijdelijke maatregelen in te voeren binnen de psychologische eerstelijnszorg. Deze maatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 14 maart 2020 en blijven van toepassing tot 30 juni 2020. Deze periode kan nog worden verlengd afhankelijk van de evolutie van de pandemie.

De voornaamste maatregelen zijn:

 • Psychologen en orthopedagogen in de eerste lijn mogen voortaan videoconsultaties uitvoeren. Fysieke aanwezigheid is niet langer noodzakelijk.
 • Flexibelere doorverwijzingsprocedure: naast de huisartsen kunnen nu ook preventie- en controleartsen iemand naar een klinisch psycholoog of orthopedagoog verwijzen.
 • Het maximale aantal consulten per patiënt blijft onveranderd.
 • Daarnaast wordt de leeftijdscategorie (aanvankelijk 18- tot 64-jarigen) voor de terugbetaling van consultaties bij psychologen en orthopedagogen in de eerste lijn, in de toekomst uitgebreid tot jongeren en 65-plussers.

Het doel van de terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg op afstand is tweeledig:

 Personen begeleiden die lijden aan angst- en paniekstoornissen door de coronacrisis.
 De behandeling voortzetten van personen die reeds psychologische eerstelijnszorg genieten zonder dat zij zich hoeven te verplaatsen.

Meer weten: https://www.maggiedeblock.be/terugbetaling-van-psychologische-hulp-voor-jong-en-oud/

COVID-19

In de context van de Covid-19-crisis is de behoefte aan psychologische zorg toegenomen, zowel voor burgers als voor gezondheidswerkers. Om hierop in te spelen heeft het RIZIV tijdelijke maatregelen genomen met betrekking tot eerstelijns psychologische zorg door klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.

Kern van deze maatregelen: de autorisatie om consultaties per video uit te voeren, de flexibiliteit van de verwijzingsprocedure voor patiënten (inclusief de toevoeging van de bedrijfsarts of geriater als "verwijzer") en de autorisatie om de maximale capaciteit van ondersteunde sessies te overschrijden, maar ook de uitbreiding van de doelproblemen tot de consumptie van slaappillen en kalmerende middelen. Deze maatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 14 maart 2020.

Daarnaast is de doelgroep niet langer beperkt tot de eerder genoemde leeftijdsgroep. Zowel kinderen als jongeren en 65-plussers kunnen nu gebruik maken van dit zorgaanbod. Ten slotte wordt het quotum van psychologen in de regio uitgebreid, evenals het quotum van vergoedbare consulten.

 

 

 

Conclusies van de gezondheidsenquête 2018 van Sciensano met betrekking tot de geestelijke gezondheid

 sciensano

Uit de bevraging van 2018 van Sciensano[1], het Belgisch instituut voor volksgezondheid, blijkt dat iets meer dan 1 op de 10 volwassenen in België aan angststoornissen of depressies lijdt. Daarnaast vertoont ook 1 kind of jongere op de 10 een psychologisch of gedragsprobleem.

Op het vlak van geestelijke gezondheid kampen personen ouder dan 15 jaar in Brussel voornamelijk met depressies (12,8%), angststoornissen (12,4%) en eetstoornissen zoals anorexia en boulimie (10,1%). Bij kinderen en jongeren (tussen 2 en 18 jaar) worden voornamelijk gedragsproblemen (10,4%), relatieproblemen (9,9%), emotionele stoornissen (9,7%) en ADHD (9,5%) vastgesteld.

Gelukkig verklaart 1 van de 5 respondenten in België zeer tevreden te zijn met zijn of haar levenskwaliteit en twee op de drie personen vertonen een positief psychisch welbevinden. Daartegenover staat dat 12% van de bevolking erg ontevreden is over hun leven. Een derde van de respondenten heeft psychische problemen waardoor ze zich slecht in hun vel voelen, en slechts 14% verklaart voldoende levensenergie te hebben.

Ongeacht de aangehaalde stoornissen (depressie, angst, eetstoornissen of zelfmoordgedachten) zijn de cijfers voor het Vlaamse gewest gunstiger dan voor de Brusselse of Waalse bevolking. Daarnaast blijken vrouwen vaker met geestelijke gezondheidsproblemen te kampen dan mannen. Zelfmoord vormt hierop de enige uitzondering: in het jaar voorafgaand aan de enquête was het aantal vrouwen en mannen met zelfmoordgedachten en het aantal doden door zelfmoord gelijklopend.

Sciensano stelde bovendien sociale ongelijkheden vast inzake geestelijke gezondheid. Hoogopgeleiden blijken in mindere mate psychische stoornissen te vertonen dan mensen met een lager onderwijsniveau.

Samenvatting van de Gezondheidsenquête 2018: https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/Summ_MH_NL_2018.pdf

Raadpleeg het volledige rapport van de Gezondheidsenquête 2018: https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/MH_NL_2018.pdf[ISO1] [1] https://his.wiv-isp.be/fr/SitePages/Rapports_Complets_2018.aspx


 

HET STRAATHOEKWERK VAN VZW DIOGENES IN TIJDEN VAN COVID-19

diogene

Artikel n.a.v. een open gesprek met Bram Van De Putte van DIOGENES – 28-03-2020

Greta Leire, Coördinatrice Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad

Aan het woord is Bram Van de Putte, halftijds straathoekwerker en halftijds coördinator van het project “Metro-Liens” binnen Diogenes vzw[1].

 

Betrokkenheid op z’n best

Bij de opstart van het project in 2012 werd snel duidelijk dat er naast het straathoekwerk door het team van Métro-Liens, een ongelooflijke opportuniteit en kracht aan te boren is in de semi-publieke ruimten en de sociale context. Zo kwam er het idee om de relationele dimensie volop aan te spreken, met de winkeliers, snackuitbaters, de honderden dagelijkse passanten…. Hoe? Door hen via heel eenvoudige aandachtspunten actief te betrekken bij de herinschakeling van thuislozen. Op die manier kon het project Métro-Liens de voorbije jaren heel wat stenen verleggen. Deze locals van onze metro- en treinstations en handelscentra zoals de Nieuwstraat ontwikkelen een betrokken houding en slaan een praatje om te checken of de persoon open staat voor een gesprek of helemaal in zichzelf gekeerd is, al dan niet voldoende voedsel heeft, hoe het met zijn/haar gemoed gaat, of er positieve of eerder negatieve veranderingen aan de gang zijn. Noem dit gerust betrokkenheid op z’n best.

De gevolgen van COVID-19

Een aantal thuislozen houdt zich vaak in groepsverband op maar er is ook de groep van de thuislozen die eerder geïsoleerd geraken, psychisch kwetsbaar zijn en zichzelf al te vaak blootstellen aan risico’s.

Omdat met COVID 19 de overlevingsstrategieën om aan voldoende voedsel en geld te komen niet meer werken, is de situatie op zeer korte tijd drastisch veranderd. Nu de pendelaarsstad leegloopt, de bewoners binnen blijven en de restauranthouders hun etensresten niet meer kunnen delen, de hartelijke metrowinkeluitbaters thuis zitten,  de sociale restaurants hun deuren sloten en “Opération Thermos” stilligt[2], wordt de stress groter door de dagelijkse confrontatie met honger, angst en eenzaamheid.Al snel kwamen n.a.v. de COVID-19 richtlijnen een aantal initiatieven op gang :

-        58 plaatsen, uitbreidbaar tot 150, in Tour & Taxis, verzorgd door Artsen zonder Grenzen

-        15 extra plaatsen in het Rode Kruis-opvangcentrum in de Trierstraat

-        6 verzorgingskamers bij Samusocial

Ook bij de vzw Diogenes zijn er prachtige initiatieven en ondanks de extreme werkomstandigheden en een gereduceerd team door zieken, boeken zij mooie resultaten.

Maar liefst 12 mensen werden in slechts 10 dagen gehuisvest, inclusief een gezin met 4 kinderen!

- 3 personen in MODULO (splinternieuwe modulaire huisvesting)

- 9 personen in een transit woonst (als onderdeel van een innovatief project)

Deze mensen zijn niet langer dakloos. Ze hoeven niet meer op de straat of in slaapzalen te slapen. Ze zijn nu veilig ... Thuis!"

De hoop leeft dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

Bram Van de Putte juicht het bestaan van al deze initiatieven toe, maar blijft bezorgd voor straatbewoners die zich in groep in kraakpanden - zonder de noodzakelijke hygiënische voorzieningen - terugtrekken. Heel de thuislozensector vreest voor slachtoffers bij hun verarmd, uiterst kwetsbaar (niet enkel psychisch maar ook lichamelijk) en sociaal uitgesloten (huisvesting, basisrechten) doelpubliek. Niet enkel in de winter of in deze coronacrisistijd…

De straathoekwerkers van DIOGENES hebben bijzondere aandacht voor thuislozen met een profiel van contact- en zorgmijder. Die mensen hebben overlevingsstrategieën die momenteel nog amper werken, met als gevolg dat hun basisbehoeften niet langer vervuld worden.

Zij zitten vaak ineengedoken in een hoekje, het komt niet in hen op om voor zichzelf zorg te dragen en ze slaken niet spontaan een noodkreet wanneer het fiks bergaf gaat.

Door de sluiting van heel wat diensten en omdat de thuislozen onder het mom van de epidemie weggejaagd worden van hun vaste ankerplaatsen, investeren de straathoekwerkers nu ook heel wat tijd en energie in de zoektocht naar thuislozen die mogelijk in gevaar zijn. DIOGENES deelt momenteel gsm’s uit als levenslijn met deze uiterst kwetsbare groep.

De “rauwe” realiteit van het leven van deze mensen aan de marge van onze snelle maatschappij wordt - met deze vertraging en verstilling van het dagelijks leven in de hoofdstad – nog rauwer.

Wat kunnen we concreet doen?

Asbl DIOGENES vzw doet een warme oproep aan alle Brusselaars om aandachtig rond te kijken en via de mail info@diogenes.brussels of via 02/502 19 35 te melden wanneer ze daklozen opmerken die in nood en ontredderd zijn. Gelieve de plaats waar de persoon zich bevindt duidelijk te omschrijven en je telefoonnummer te vermelden Wetende dat er behoefte aan voedsel en geld is, is concrete hulp aanbieden ter plekke uiteraard welkom. Men dient natuurlijk ten allen tijde rekening te houden met de opgelegde voorzorgsmaatregelen!

Aan de welzijns-en gezondheidssector vraagt DIOGENES om de intersectorale samenwerkingen te versterken, en aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om deze boodschap te verspreiden en samen waar te maken.

Wat na de Covid crisis?

Dit moment is heel destabiliserend en vraagt om snelle, collectieve en efficiënte maatregelen, maar verplicht ons ook om nu al te anticiperen op de vraag: “wat na de crisis wanneer de confrontatie met een chronisch gebrek aan duurzame huisvestingsoplossingen voor de thuislozen, weer des te groter zal zijn?”

De opvangplekken en uitzonderlijke hotelkamers zullen ontruimd worden en de oude tijden van een schrijnend gebrek aan menswaardige woningen zullen snel weer opdoemen…

Vanuit het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid sluiten we bewust af met enkele slotwoorden van de studie van 2018 van La Strada - de voorganger van het huidige Bruss’Help - van “5 jaar Housing First in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest”[3] omdat we deze conclusie onderschrijven.

“Housing First is een sleutelelement, maar niet de enige oplossing in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. La Strada benadrukt sinds 2015 deze geïntegreerde aanpak, waarbij de aanverwante sectoren en beleidsdomeinen een centrale rol spelen. In Finland, een van de enigste landen in Europa waar het aantal dak- en thuislozen de laatste jaren verminderde, is de strijd tegen dak- en thuisloosheid een gedeelde bevoegdheid. Niet alleen welzijn, maar ook de beleidsdomeinen milieu, gezondheid en justitie dragen mee de verantwoordelijkheid en zetten samen in op een samenleving zonder dak- en thuisloosheid. (…) Elke dakloze persoon heeft namelijk huisvesting nodig, ongeacht andere of bijhorende problematieken. Naast huisvesting is preventie zeer belangrijk, aangezien de huurders slechts over een inkomen beschikken dat onder de armoederisicogrens ligt. Hun huisvestingssituatie blijft m.a.w. precair. Het verlagen van drempels en toegankelijk maken van de samenleving voor personen in moeilijkheden is dan ook essentieel. De HF -teams tonen aan dat het niet onmogelijk is om een zeer kwetsbare en ‘moeilijke’ doelgroep te herhuisvesten.”

Het Overlegplatform organiseert al sinds 2012 de werkgroep “Huisvesting en geestelijke gezondheid”, in 2016 verruimd met armoede en handicap en ondersteunt de vzw Bru4Home, die ijvert voor innovatieve oplossingen in een context van een langdurige Brusselse huisvestingscrisis.  Via deze weg hoopt het een steentje bij te dragen tot de levensgrote inspanningen die de thuislozensector gisteren, vandaag, morgen en elke dag opnieuw levert om hulp te bieden aan de vele daklozen in Brussel.

Met dank aan Bram Van De Putte en heel het team van asbl DIOGENES vzw voor hun creativiteit en inzet en hun geloof in een betere wereld voor iedereen.[1] https://www.diogenes.brussels/nl

[2] Intussen zijn ze weer aan de slag op in Interparking Albertine

[3] 5 jaar Housing First in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van Karen Swyngedauw, gepubliceerd door La Strada, Steunpunt Thuislozenzorg Brussel met steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (2018)


 [OV1]Klopt die combinatie: gemeente Elsene + gemeenschapswachters van Vorst?

 

Geestelijke gezondheid en copingstrategieën in het kader van de coronacrisis (COVID-19)

covid sante mentale

Iedere persoon gaat op zijn of haar eigen manier om met stresstoestanden. De emotionele impact van een noodsituatie hangt samen met het karakter en de ervaringen van elk individu. Ook de sociaal-economische situatie van personen en hun gemeenschap, en de beschikbaarheid van lokale vangnetten zijn bepalende factoren. De onafgebroken mediastroom aan beelden en informatie over de coronacrisis (COVID-19) kan heel wat onzekerheid en schrik veroorzaken onder de bevolking.

Enkele tips om met deze situatie om te gaan:

 • Vermijd overmatige blootstelling aan de berichtgeving over de coronacrisis. Neem een pauze na het lezen, bekijken of beluisteren van de recentste nieuwsberichten. De herhaaldelijke updates over deze pandemie kunnen je van slag brengen. Zoek naar activiteiten die voor afleiding zorgen.
 • Behoud een gezonde levensstijl: neem evenwichtige maaltijden, zorg regelmatig voor beweging, slaap voldoende, vermijd alcohol en drugs. Ook meditatie en stretching kunnen een positief effect hebben.
 • Houd contact met je naasten via telefoon, e-mails, sms’jes enz. Spreek met hen over je bezorgdheden.
 • Het kan misschien moeilijk lijken, maar het is van essentieel belang dat je in deze zware periode de moed niet verliest.

Neem zeker contact op met je zorgverleners als je dagen na elkaar stress ervaart tijdens je dagelijkse bezigheden.

Een dergelijke crisis kan bijzonder hevige stressreacties teweegbrengen bij onder meer psychisch kwetsbare personen, kinderen en zorgverleners (bv. artsen, hulpverleners en andere professionals in de zorgsector).

Psychisch kwetsbare personen die in behandeling zijn, moeten hun therapie voortzetten en alert zijn voor het opduiken van nieuwe symptomen. 

Ben jij een zorgverlener? Houd dan zeker rekening met de emotionele impact van de coronacrisis. Je kunt alvast een aantal maatregelen nemen om de gevolgen van secundaire traumatische stress (STS) te vermijden:

 • Besef in de eerste plaats dat STS een impact kan hebben op iedere persoon die betrokken is bij de hulpverlening.
 • Probeer de symptomen van STS te herkennen, zowel de fysieke (vermoeidheid) als de mentale kenmerken (angst, in zichzelf gekeerd zijn, schuldgevoel).
 • Neem voldoende tijd voor de dingen die je graag doet.
 • Neem een pauze na het lezen, bekijken of beluisteren van de updates over de coronacrisis.
 • Vraag hulp als het je allemaal te veel wordt. Of als je vreest dat je, overmand door stress, je taken niet naar behoren – zoals vóór deze pandemie – kunt uitvoeren. Of als je voelt dat je tekortschiet in je zorg voor naasten en patiënten.

Bron: Centers for Desease Control and Prevention: Mental Health and Coping During COVID-19 (in het Engels): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/coping.html

 

Een zorgverlener raadplegen: het bos door de bomen ...

consulter

Het is niet altijd eenvoudig om je weg te vinden in het hulpverleningsaanbod wanneer je een professional uit de geestelijke gezondheidszorg wil raadplegen.

Er is vooreerst een verschil in de opleidingen en specialisaties van psychologen, psychiaters en psychotherapeuten ondanks hun gemeenschappelijk werkterrein, namelijk de begeleiding van zorgvragers in hun zoektocht naar oplossingen voor een of meerdere problemen.

Psychiaters en psychologen volgden een erkende opleiding waardoor hun beroep beschermd is. Een psychiater is een arts die diagnoses stelt en patiënten met een geestelijke aandoening behandelt. De opleiding tot psychiater bestaat uit de studie geneeskunde gevolgd door een specialisatie in de psychiatrie. Een psycholoog is een professionele zorgverlener met een universitair diploma psychologie op zak. Een psychotherapeut is een professional, vaak een arts of een psycholoog. Het kan evenwel ook gaan om een professionele zorgverlener met een ander studieparcours die één of meerdere opleidingen genoot in psychotherapeutische methodes.

Deze professionals uit de geestelijke gezondheidszorg werken vanuit verschillende invalshoeken, zoals gedrags- en cognitieve therapieën, systemische behandelingen enz. Deze methodes kunnen worden gecombineerd of aangevuld met andere technieken zoals relaxatie en meditatie.

Om de juiste keuze te maken doe je er goed aan om vooraf inlichtingen te vragen aan je behandelende arts. Die kan je doorverwijzen naar een psychiater of psycholoog in jouw streek. Er bestaan ook andere structuren zoals centra voor gezinsplanning of voor geestelijke gezondheidszorg die psychische dienstverlening aanbieden.

Sessies bij een psychiater of psycholoog duren 45 tot 60 minuten. Voor een raadpleging in diens privépraktijk betaal je tussen de 40 en 60 euro. Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor zo’n sessie terug. Aarzel niet om vooraf inlichtingen in te winnen bij je ziekenfonds. Tijdens de eerste sessie zal de psychiater of psycholoog over het algemeen het verloop van de sessies, de methode, zijn of haar specialisaties en tarieven verduidelijken.

Patiënten kunnen op elk ogenblik de therapie stopzetten wanneer het niet (meer) klikt met de psychiater of psycholoog, of wanneer de therapie lijkt te zijn afgerond. Patiënten kunnen ook in overleg met hun psychiater of psycholoog overeenkomen om de therapie te beëindigen.

Bron: Het tijdschrift ‘En Marche’ van de Mutualité Chrétienne, verschenen op 6 februari 2020, p. 3.

 

Betekent de e-sigaret het einde of net de aanzet van een rookverslaving?

vaping

Volgens twee Belgische enquêtes[1] probeerde 15 tot 25 % van de Belgen ooit een e-sigaret – ook vaper genoemd – uit. De cijfers van de Stichting tegen Kanker tonen aan dat het in 60 % van de gevallen gaat om rokers die willen stoppen of toch zeker hun tabaksverbruik willen verminderen. Volgens tabacologen kan een vaper een doeltreffend hulpmiddel zijn bij een rookstop, maar dan wel op voorwaarde dat de roker zich laat begeleiden en – in een tweede fase – bereid is ook de vaper achterwege te laten.

Een rookverslaving houdt niet alleen een fysieke afhankelijkheid in, maar beïnvloedt tevens het gedrag en de geestelijke gezondheid. De e-sigaret mag dan wel helpen bij het afkicken, ze bevrijdt rokers niet van hun ‘ritueel’.

Wat is het verschil qua substanties tussen een vaper en een ‘klassieke’ sigaret? De vloeistof in een e-sigaret bevat solventen (glycerol en/of propyleenglycol die gebruikt worden in voeding en cosmetica), aroma’s en eventueel nicotine in uiteenlopende doseringen. De klassieke sigaret daarentegen bevat naast tabak duizenden chemische elementen, wat niet het geval is bij de vaper.

Een vaper als ontwenningsmiddel, is dat wel een goed idee? In een recente Engelse studie werden 886 rokers bevraagd. Uit de antwoorden blijkt dat 18 % onder hen erin geslaagd is te stoppen met roken met behulp van de e-sigaret. Voor de vervangmiddelen (patch, kauwgum ...) bedraagt het slaagcijfer 9 %.[2] Anderzijds toont de studie aan dat 80 % van de deelnemers aan deze enquête een jaar later de vaper nog steeds gebruikt.

De gezondheidsrisico’s van het vapen ten opzichte van de klassieke sigaret liggen behoorlijke lager. Toch blijft de e-sigaret controverse uitlokken. De vrees dat de vaper net aanzet tot een rookverslaving in plaats van ze te stoppen, is reëel. De tabaksindustrie, die geplaagd wordt door het heersende antitabaksbeleid, verruimt ondertussen haar aanbod met e-sigaretten.

Bron : tijdschrift « En Marche » van de christelijke mutualiteit van 5 maart 2020, pagina 7. 


[1] De eerste rondvraag werd uitgevoerd in 2018 door Sciensano bij 7504 personen. In de tweede enquête van Ipsos voor de Stichting tegen Kanker, werden 3174 personen bevraagd.

[2] A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy, The New England journal of medecine, februari 2019.

Iedereen even gezond in Brussel? Recente cijfers en kaarten over de sociale ongelijkheden in gezondheid

tous egaux

Het dossier 2019/2 – ‘Iedereen even gezond in Brussel? Recente cijfers en kaarten over sociale ongelijkheden in gezondheid’ verscheen in december 2019 en is beschikbaar op de website van de GGC. Het rapport geeft een overzicht van de sociaal-economische ongelijkheden in gezondheid in het Brussels Gewest en de meest bepalende factoren, met het theoretisch kader van de Wereldgezondheidsorganisatie als leidraad. De studie baseert zich voornamelijk op de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), de Gezondheidsenquête uitgevoerd door Sciensano en de Statistische formulieren voor geboorte en sterfte.

Uit het rapport blijkt dat de geestelijke gezondheid systematisch afneemt naarmate de sociaal-economische situatie verzwakt. Personen met financiële problemen vertonen driemaal meer depressies (28,1 %) dan personen die gemakkelijk de eindjes aan elkaar knopen (8,8 %). Bij personen die gemiddeld rondkomen bedraagt dit cijfer 13,1 %.

Lees het integrale rapport op: https://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/publications/dossier-20192-iedereen-even-gezond-brussel-recente-cijfers-en-kaarten-over

De documentaire Qu’est-ce que je fais là ?

 qu'est-ce que je fais là

Qu’est-ce que je fais là ? is een documentaire van Paule Muxel en Bertrand de Solliers, opgenomen in de afdeling voor psychiatrische crisis- en spoedgevallen van het universitair ziekenhuis Saint-Luc. De makers van de film werpen een blik op de psychiatrie van vandaag en ons vermogen tot luisteren en aanvaarden. Ze nemen ons mee naar een bijzondere plek die de levenskwaliteit van een samenleving en haar beperkingen weerspiegelt.

De documentairemakers hebben het team van de psychiatrische crisis- en spoedafdeling van het universitair ziekenhuis Saint-Luc, geleid door dokter Gérald Deschietere, van dichtbij gevolgd. Voor de beelden en hun belichting hebben ze zich vooral laten leiden door de buitengewone aanpak van de dienst, die in uiterst moeilijke omstandigheden op zoek gaat naar oplossingen en zich niet enkel beroept op klinische methoden en dwangmaatregelen.

Wat betekent het om in onze hedendaagse maatschappij te werken als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg? Elke therapeut, elk diensthoofd psychiatrie of elke verpleeghulp kan zich de vraag stellen: “Wat doe ik hier?” Ben ik wel de juiste persoon om deze patiënten te verzorgen? In de psychiatrie gaat het toch eerder om begeleiding dan om verzorging?

Deze film heeft als doel de psychiatrie van binnenuit te belichten op een plek waar menselijke relaties centraal staan. Hij richt zich niet op angsten en vreemdheden, wel op het gezamenlijke mens-zijn van al die mannen en vrouwen.

Bekijk zeker ook de trailer en de website van de film. 

ZOOM: Geestelijke gezondheid en herstel: psychische kwetsbaarheid als kracht

 zoom sm et rétablissement

In de digitale publicatie ZOOM: Geestelijke gezondheid en herstel: psychische kwetsbaarheid als kracht van de Koning Boudewijnstichting van 3 januari 2020 wordt dieper ingegaan op de eerste evaluatie van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg die de FOD Volksgezondheid in 2017 uitrolde. Uit die evaluatie blijkt dat het aantal patiënten dat thuis zorg krijgt van een mobiel team is toegenomen en dat het aantal ziekenhuisopnames is afgenomen. De evaluatie toont ook aan dat mensen met psychische problemen zo veel mogelijk opnieuw in de samenleving worden geïntegreerd en opnieuw huisvesting en/of werk kunnen vinden via de traditionele kanalen. Er zijn echter ook wat punten van kritiek. Zo zijn er onvoldoende financiële middelen, wat de kwaliteit van de ambulante zorg ondermijnt, en abnormaal lange wachttijden om zorg te krijgen, voornamelijk een gevolg van het tekort aan psychiaters.

Raadpleeg hier de volledige publicatie

Parentale burn-out

 burn-out parental

Bij een parentale burn-out ervaren mensen gedurende een te lange periode stress in hun rol als ouder en beschikken ze over te weinig compensatiemogelijkheden. Een dergelijke burn-out doet zich voor wanneer er sprake is van een onevenwicht tussen de middelen die de ouders kunnen mobiliseren en het aantal stressfactoren die negatief op de balans wegen. De factoren die het risico op een parentale burn-out kunnen beïnvloeden zijn het aantal kinderen, de grootte van de woning, het inkomen, eventuele gezondheidsproblemen en de kwaliteit van de relatie met de partner.

Onderzoekers van de Université Catholique de Louvain en de Mutualité Chrétienne hebben aan de hand van enkele studies[1] aangetoond dat een parentale burn-out het risico op verwaarlozing 20 keer vergroot en het risico op geweld jegens de kinderen 13 keer vergroot. Ongeveer 200.000 Belgen kampen met een parentale burn-out. Bovendien is het aantal vrouwen in een dergelijke situatie twee keer groter dan het aantal mannen.[2] Op basis van deze studies werd de applicatie Dr Mood Parents ontwikkeld. De applicatie maakt deel uit van een samenwerking tussen de Mutualté Chrétienne en het team rond professoren Roskam en Mikolajczak, twee onderzoeksters aan het Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) van de UCLouvain. Samen willen ze de nefaste gevolgen van een parentale burn-out voorkomen.

Ouders die op zoek zijn naar een lokale professional gespecialiseerd in parentale burn-outs kunnen een lijst raadplegen op de website: www.burnoutparental.com.

Bron: magazine En Marche van 23/01/2020 van de Mutualité Chrétienne, pagina 3.[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213418301297

[2] https://www.researchgate.net/publication/332402868_Parental_Burnout_What_Is_It_and_Why_Does_It_Matter

 

 

 

Nederlandstalige praatgroep voor personen met een bipolare stoornis én hun omgeving/familie

Ups & Downs heeft onlangs een Nederlandstalige praatgroep opgestart in Brussel/Schaarbeek. Het is een lotgenotengroep voor personen die te kampen hebben met de bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving/familie. Voor meer informatie, zie programma.

 

 

Wet internering brochure

VZW Uilenspiegel heeft een brochure ontwikkeld om de wet betreffende de internering in een begrijpelijke taal uit te leggen aan geïnterneerde personen en hun naasten. 

U kan de brochure hier downloaden. Papieren exemplaren kunnen aangevraagd worden via: wouter@uilenspiegel.net

 

 

Het PVT Trois Arbres opent de deuren in Ukkel

 msp

Vanaf 1 februari 2020 neemt EPSYLON in de gemeente Ukkel – in de wijk Drie Bomen (Stalle/Kalevoet) – het psychiatrisch verzorgingstehuis Trois Arbres in gebruik.

De instelling heeft een capaciteit van 60 bedden voor de opvang van patiënten met gestabiliseerde zorgbehoeften en/of personen met sociale, relationele of psychoaffectieve problemen. Trois Arbres bestaat uit vijf woonentiteiten voor twaalf personen die elk hun eigen keuken en leefruimte hebben. Voor de begeleiding van elke woonentiteit wordt een vast duo van zorgverleners ingezet als aanspreekpunt voor de bewoners.

Het PVT is een plek om te wonen, maar biedt de bewoners evenzeer de kans om hun re-integratieproces op te starten of voort te zetten. De bewoners worden er begeleid in hun persoonlijke projecten.

Surf voor meer informatie over dit PVT naar de website van EPSYLON.

Vrijwilligerswerk tijdens je arbeidsongeschiktheid?

volontariat

In onze laatste nieuwsbrief kon je kennismaken met de cel Vrijwilligerswerk van het Platform. Deze Cel werd opgericht ten behoeve van de gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg en hun familie en vrienden.

Een studie van de Mutualité Chrétienne (de Franstalige tegenhanger van de CM), haar bewegingen en onderzoekers van de faculteit Psychologie van de UCLouvain toont een verband aan tussen vrijwilligerswerk en gezondheid. Uit die studie blijkt dat een actieve deelname aan het verenigingsleven een positieve invloed uitoefent op ons welbevinden, zelfvertrouwen en zelfbeeld, onze sociale ondersteuning, empathie, zelfontplooiing, integratie in de samenleving, de zin van het bestaan …

Personen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen zonder verlies van hun volledige uitkering in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk dat verenigbaar is met hun gezondheidstoestand. Om vrijwilligerswerk te doen hoef je vooraf geen goedkeuring aan te vragen bij de adviserende arts van je ziekenfonds. We raden kandidaat-vrijwilligers wel nadrukkelijk aan om hun adviserende arts op de hoogte te brengen en na te gaan of de activiteit verenigbaar is met hun gezondheidstoestand.

Vrijwilligerswerk is een daad van onbaatzuchtigheid en wordt nooit vergoed. Toch mogen bepaalde verenigingen hun vrijwilligers een vergoeding uitbetalen voor de kosten die ze maken in het kader van hun activiteiten. Daardoor kunnen vrijwilligers naast hun uitkering voor arbeidsongeschiktheid een kostenvergoeding voor hun vrijwilligerswerk ontvangen. De vergoedingen voor vrijwilligerswerk mogen echter niet meer bedragen dan € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar.

Bronnen: https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2019/engagement-social-et-sante, https://www.inami.fgov.be/fr/themes/incapacite-travail/montants/salaries-chomeurs/Pages/indemnite-autorisee-travail-volontaire.aspx en het magazine En Marche, nr. 1642 van de Mutualité Chrétienne, verschenen op 9 januari 2020 (p.2).

De HerstelAcademie Brussel

HA

Interview met Hanne Loots :  

Kunt u de HA in een paar woorden samenvatten?

De HerstelAcademie geeft korte en gerichte cursussen rond psychisch herstel. Het open cursusaanbod wordt steeds gegeven in co creatie waarbij ervarings- en professionele kennis elkaar afwisselen en aanvullen. Zowel het opstellen als het geven van de cursus gebeurd door beide trainers. Daarnaast spelen natuurlijk de studenten ook een belangrijke rol bij de invulling van de cursus. Het zijn hun unieke ervaringen en inzichten  waar iedere cursus telkens op verder bouwt.

De nadruk wordt gelegd op hoop en krachten. Door de verhalen van andere willen we cursisten terug goesting doen krijgen in het leven. We geloven in verbinding/ verbondenheid dat zorgt voor motivatie en betere zelfzorg. We spelen in op gelijkheid tussen trainers en cursisten waarbij studenten hun herstelproces zelf in handen nemen op hun tempo.

Een HerstelAcademie is een partnerschap van verschillende organisaties binnen een regio en voor Brussel zijn dit; activiteitencentrum Den Teirling, beschut wonen Huize Jan De Wachter, vzw Mandragora en vzw Festina Lente, GGZ Brussel, Psycho Sociaal Centrum St-Alexius en Muntpunt.

Een laatste belangrijke eigenschap is dat de cursussen gegeven worden op een neutrale plaats, diagnose vrij. Zo hebben we in Brussel een partnerschap met het Muntpunt waar onze cursussen doorgaan. Deze plek is makkelijk te bereiken, toegankelijk voor iedereen en heeft daarnaast ook nog een sociaal en informatief karakter. 

Wat is de oorsprong van HA ?

De eerste Vlaamse Herstelacademie ging van start in Halle Vilvoorde zo een 4-5 tal jaren geleden. Zij gingen hun ingrediënten halen bij de recovery colleges in South West Londen (2009) en Nottingham (2011). Deze recovery colleges zijn ondertussen uitgegroeid tot alleenstaande academies met een gigantisch aanbod cursussen.

Binnen de verschuivingen in onze geestelijke gezondheidszorg waar de focus steeds meer gelegd wordt op herstel ipv genezing, zijn er ondertussen in verschillende Vlaamse regio’s herstelacademies in volle ontwikkeling. Sommige regio’s al met een sterk aanbod, andere nog in opstart. Enkele keren per jaar komen we dan ook samen met de verschillende regio’s om de ontwikkelingen te bespreken.

Verder gingen we vanuit Brussel ook al eens kijken bij onze Noorderburen en bezochten we de Enik Recovery College in Utrecht. Dit vanuit een studiedag georganiseerd door psychosenet. Deze herstelacademie werkt vooral met peer tot peer support waarbij er wordt vertrokken vanuit ervaringskennis- en deskundigheid. Maar ook zij steunen op dezelfde principes als onze herstelacademie ‘dat het samen leren ons herstelproces versterkt en ondersteund’.

Wie kan deelnemen?

Het aanbod staat open voor iedereen. HerstelAcademies richten zich naar iedereen die wil werken aan psychisch herstel. De thema’s zijn specifiek dus studenten kunnen kiezen waar ze zich voor willen inschrijven, het meeste voeling bij hebben. Naast personen die zelf ervaringen hebben met de thema’s, kunnen ook naasten, vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners, … zich inschrijven. Sommige studenten komen ook in duo zoals een koppel of iemand met zijn directe hulpverlener. De enige vereisten is dat men ouder is dan 18 jaar.

Welke cursussen worden er in Brussel aangeboden?

De eerste cursus van het academiejaar was de basiscursus ‘Herstel en jezelf’ samen met ‘Goed gevoelplan’. Momenteel loopt ‘Stress, een wankel evenwicht’ en vanaf 2020 organiseren we nog; ‘Een slaap om van te dromen’ in januari, ‘Antwoord op depressie’ in februari, ‘Omgaan met middelengebruik/-misbruik’ in maart, ‘Psychose beter begrijpen’ in april/mei en ‘Train de trainer’ in mei/juni. Deze laatste cursus richt zich op studenten die interesse hebben om zich te engageren als trainer voor een Herstelacademie.

Hoeveel kosten de cursussen?

We proberen de prijzen zo democratisch mogelijk te houden en vragen 5 euro per sessie. De meeste cursussen bestaan uit twee tot maximum 5 sessies waarbij een volledige cursus nooit duurder zal zijn dan 25 euro. Enkel voor ‘trainer de trainer’ vragen we aan professionals wel een hoger bedrag. Sommige sessies worden door externe trainers gegeven die we ook dienen te betalen en we geven ook een certificaat mee om nadien als trainer aan de slag te kunnen gaan. Dit kan natuurlijk ook in een andere regio dan Brussel. 

Hoe lang duren de cursussen? Hoeveel mensen kunnen er tegelijkertijd deelnemen?

Zoals hierboven vermeld telt een cursus bij HA!BXL maximum 5 sessies. Sommige regio’s organiseren ook cursussen van één sessie. Bij ons ligt het dus tussen de 2 tot 5. Een sessie duurt tussen de 2 a 3 uren met pauze. We organiseren niet meer dan 1 sessie per week alsook 1 cursus per maand. Dit door voorlopig gebrek aan trainers. We hopen dit natuurlijk naar de toekomst toe te kunnen uitbreiden. Hier hebben we extra mankracht en locatie voor nodig. Onze trainers doen dit nu vrijwillig. In de toekomst zouden we graag overgaan naar betalende werkkrachten. Om te beginnen voor ervaringswerkers en eventueel later ook voor professionals.

Voor de deelnemers hebben we een limiet gezet op 10 studenten per cursus. Dit omdat het interactieve en ervaringsgericht leren voldoende ruimte kan krijgen om zich op een kwaliteitsvolle manier te ontplooien. Het is belangrijk dat iedere deelnemer aan bod kan komen binnen zijn/haar ritme. Hoe groter de groep, hoe onveiliger dit kan aanvoelen. Voor sommige cursussen zijn er soms maar enkele deelnemers, maar ook dan laten we de cursus starten. We voorzien een minimum van 2 deelnemers om een cursus te laten doorgaan.

In welke taal/talen worden de cursussen aangeboden?

Voorlopig is het aanbod enkel nog maar Nederlandstalig. Naar de toekomst toe hopen we op een tweetalig aanbod NL/FR. Zeker gezien de Brusselse context.

Hoe werkt de online academie?

De Herstelacademies hebben één website waaronder alle regio’s worden gegroepeerd. Op deze site kan men per regio gaan kijken welke cursussen ze aanbieden en kan men zich hier ook voor inschrijven. Er worden geen online lessen gegeven, maar men kan er wel enkele cursussen raadplegen zoals ‘Herstel en jezelf’. Zo hebben studenten een idee van hoe de cursussen eruit zien. Er wordt ook aangeraden een profiel aan te maken zodat men kan zien welke cursussen men al heeft gevolgd en nog graag zou hernemen/opvolgen in de toekomst.

De brochures rond (geestelijke) gezondheid van het Atelier des Droits Sociaux

 brochures

De voorbije jaren wist het Atelier des Droits Sociaux een stevige reputatie op te bouwen met zijn brochures, uitgewerkt als heuse pedagogische tools. De brochures bevatten onder meer duidelijke, gedetailleerde en sluitende omschrijvingen van de geldende rechten inzake (geestelijke) gezondheid. Ze hebben voornamelijk als doel de lezers inzicht te bieden in de werking van sociale rechten.

Sinds 1 januari 2018 kunnen de brochures door iedereen gratis gedownload worden via de website van het Atelier des Droits Sociaux. De brochures die niet langer actueel zijn, worden systematisch uit de lijst verwijderd.

Aangezien het Atelier des Droits Sociaux een Franstalige vereniging is, zijn de brochures uitsluitend in het Frans beschikbaar.

Dit zijn de brochures die over (geestelijke) gezondheid handelen:

 • Burn-out : quand quitter son emploi devient la seule issue…L’individualisation d’un problème de société (“Burn-out: wanneer de job opgeven de enige uitweg wordt … De individualisering van een maatschappelijk probleem”)

(http://www.atelierdroitssociaux.be/brochure/burn-out-quand-quitter-son-emploi-devient-la-seule-issue…-l’individualisation-d’un-probleme)

 • Etre malade : pas de tout repos ! (“Ziek zijn: van rust is geen sprake!”)

(http://www.atelierdroitssociaux.be/brochure/etre-malade-pas-de-tout-repos)

 • L’accès aux soins de santé : un droit pour tous ? (“De toegang tot gezondheidszorg: een recht van iedereen?”)

(http://www.atelierdroitssociaux.be/brochure/lacces-aux-soins-de-sante-un-droit-pour-tous

Voorstelling van de film Hors Normes

 hors normes

Hors Normes is een Franse tragikomedie van regisseurs Eric Toledano en Olivier Nakache, en loopt momenteel in de Belgische zalen. De film volgt twee vrienden, Bruno en Malik, op hun werk. Bruno ontfermt zich met zijn organisatie “La voix des justes” over jongeren met autisme. Malik leidt dan weer andere jongeren, die school voor bekeken houden, op tot begeleiders voor de jongeren met autisme. “La voix des justes” beschikt echter niet over de vereiste erkenning van de Franse autoriteiten om de jongeren onderdak te bieden en dreigt de deuren te moeten sluiten. Toch blijft Bruno dagelijks telefoontjes ontvangen van naasten en psychiatrische ziekenhuizen voor de opvang van nieuwe jongeren. En ondanks de overbezetting blijft Bruno toestemmen. “Ik vind wel een oplossing”, denkt hij.

Hors normes wijst op de gebreken in het opnamebeleid van instellingen voor de opvang van personen met autisme. (Dergelijke instellingen zijn in België overigens talrijker dan in Frankrijk). “La voix des justes” is voor vele naasten een laatste hoop. Zo ook voor de moeder die zich afvraagt hoe het met haar zoon Joseph verder moet wanneer zij er niet meer is. Voor de jonge Valentin is de organisatie eveneens een laatste redding. Dankzij “La voix des justes” kan hij het ziekenhuiswezen verlaten, de buitenwereld ontdekken en paarden bezoeken, strelen en in de oren fluisteren. Hors Normes is een vertederende film met leuke, emotionele en aangrijpende momenten.

“De film is in twee opzichten een heuse krachttoer. Hij vertelt enerzijds een aangrijpend en tegelijk leuk verhaal, en brengt autisme anderzijds op de meest accurate manier in beeld. Een must-see.” Hugues Dayez

Klik hier voor de trailer van Hors Normes. 

Thuisloosheid bij vrouwen

 femmes en errance

De Koning Boudewijnstichting stelde begin november een brochure voor over thuisloosheid bij vrouwen. De brochure stelt de kwantitatieve resultaten uit een onderzoeksactie van 2016 voor en schetst zo een duidelijker beeld van de behoeften en de achtergrond van thuisloze vrouwen met kinderen, om zo concrete aanbevelingen te kunnen doen.

De brochure geeft aan dat er zich onder de thuisloze vrouwen twee specifieke profielen aftekenen: vrouwen met chronische geestelijke gezondheidsproblemen en vrouwen die het slachtoffer werden van mishandeling. De thuisloze vrouwen blijven de psychologische gevolgen met zich meedragen van het geweld waar ze het slachtoffer van werden.

Een van de aanbevelingen die uit de onderzoeksactie voortvloeien, met het oog op oplossingen voor de problematiek rond thuisloze vrouwen, is een gegarandeerde continuïteit van de zorg, en vooral de geestelijke gezondheidszorg, op straat en in noodopvangvoorzieningen.

De brochure ZOOM : Le sans-abrisme au féminin is te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20191031ND

De brown-out

 brown out

In het Engels betekent een brown-out zoveel als een spanningsdip, een afname van de elektrische spanning. In de bedrijfswereld verwijst een brown-out veeleer naar een psychologische problematiek die verband houdt met de professionele situatie. Het verschil met een burn-out en bore-out is dat werknemers met een brown-out onvoldoende stimulerende taken toebedeeld krijgen en de interesse in hun werk verliezen.

Een ander verschil met een burn-out, is dat werknemers met een brown-out hun werk wel nog kunnen blijven uitvoeren, soms nog jaren aan een stuk, maar dat ze almaar geslotener en cynischer worden, of soms zelfs agressief. Bovendien kan een brown-out gepaard gaan met de typische symptomen van stress, zoals slaap- of eetstoornissen, futloosheid of spier- en gewrichtspijn.

Dominique Lelubre is psychologe van opleiding en al verscheidene jaren humanresourcesverantwoordelijke. Ze legt uit dat er twee oorzaken aan de basis van een brown-out kunnen liggen. De voornaamste oorzaak is het toebedeeld krijgen van oninteressante, nutteloze taken die ver onder de capaciteiten van de werknemer liggen. De tweede oorzaak van deze problematiek is het zich niet kunnen vinden in de waarden van het bedrijf.

Bron: Brown out: le nouvel ennemi de l’entreprise. Nr. 1637 van het blad En Marche van de Franstalige tegenhanger van de Christelijke Mutualiteit, verschenen op 17 oktober 2019, p. 7.

Wapens in de strijd tegen pesten

 harcèlement

Ouders, kinderen en scholen moeten situaties van pesten het hoofd kunnen bieden. Volgens Bruno Humbeeck, psychopedagoog en specialist in de preventie van geweld, zijn er drie factoren nodig om te kunnen spreken van pesten: een herhaling van negatieve feiten over een lange termijn - uitsluiting uit een groep bijvoorbeeld-, de intentie om te schaden, en een ongelijke verhouding tussen dader en slachtoffer. Die laatste factor bepaalt het onderscheid tussen een situatie van pesten en een conflict.

Pesten blijft doorgaans onuitgesproken en onopgemerkt, waardoor ouders en naasten van gepeste kinderen zich er niet altijd van bewust zijn. Het kind in kwestie ondergaat de situatie vaak in stilte. Bovendien kan een situatie van pesten zich snel ontwikkelen. Ouders kunnen weliswaar enkele signalen opmerken, zoals somatische klachten die het gevolg zijn van angst (buikpijn, eczeem, ...) en/of slaapstoornissen, stemmingswisselingen (prikkelbaarheid, woedeaanvallen, agressiviteit enz.). Ook het zelfbeeld van het kind kan een deuk krijgen. Daarnaast kunnen slechtere schoolresultaten, schoolverzuim of systematisch te laat komen een symptoom zijn van pesten bij adolescenten.

Om situaties van pesten te vermijden, is het volgens Humbeeck belangrijk om niet te oordelen of de woorden van het kind te gaan controleren, maar om veeleer het zelfbeeld van het kind te versterken. Ouders moeten het heft dus in eigen handen nemen om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door de schooldirectie te contacteren en te vragen hoe zij de situatie zal aanpakken. Volgens de psychopedagoog moet het probleem van pesten op school ook effectief op school worden aangepakt, hoewel de ouders actief kunnen bijdragen om de situatie te verhelpen.

Toch blijft preventie het beste wapen in de strijd tegen pesten. Scholen kunnen bijvoorbeeld regels opleggen in gemeenschappelijke ruimten (zoals de speelplaats, gangen en toiletten). Een andere strategie is de inrichting van gespreksruimten onder toezicht. Die zouden al vanaf het begin van het schooljaar in september de deuren kunnen openen, wanneer de sfeer nog goed zit.

Bron: het blad En Marche van de Franstalige tegenhanger van de Christelijke Mutualiteit, verschenen op 7 november 2019, p. 5.

Sans destination finale

SDF

“Een sociaal pleidooi van een soms wanhopige rechter ... een aanklacht tegen uitsluiting op straat of in de gevangenis” (vrij vertaald uit Le Vif nr. 45). Michel Claise schrijft in zijn roman Sans destination finale met eerbied en schroom over deze gekwelde en vergeten mannen en vrouwen die aan de rand van onze samenleving staan en elke dag opnieuw moeten vechten om te overleven in de Brusselse straten.

Michel Claise is onderzoeksrechter, versslaggever voor La Libre Belgique en docent aan de Université Libre de Bruxelles. Hij is gespecialiseerd in de strijd tegen corruptie en witwaspraktijken. Claise is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend Belgisch auteur.

Zijn roman Sans destination finale is (momenteel) enkel in het Frans verkrijgbaar.

Initiatieven voor wederzijdse ondersteuning onder de loep

pair aidance

Wederzijdse ondersteuning, dat is ervaringen delen met lotgenoten die gelijkaardige situaties achter de rug hebben als gevolg van problemen rond geestelijke gezondheid, verslaving of bestaansonzekerheid. Die wederzijdse ondersteuning gaat uit van de overtuiging dat iedereen de situatie op zijn of haar eigen ritme te boven kan komen. Er is voor iedereen een weg naar herstel. (de vzw En Route/www.enrouteweb.org)

Die benadering is een belangrijke, recente ontwikkeling voor wat hulp en zorg betreft.

Wederzijdse ondersteuning kan zich vertalen naar uiteenlopende vormen: psychosociale begeleiding, individuele opvolging door lotgenoten, activiteiten, sensibilisering van patiënten of zorgprofessionals, vertegenwoordiging op politiek niveau.

Sinds de oprichting van de vzw En Route (2014) en de inrichting van een opleiding wederzijdse ondersteuning aan de universiteit van Bergen (2016) kwamen in Brussel en Wallonië tal van initiatieven tot stand die steunen op wederzijdse ondersteuning. Die werden echter niet in kaart gebracht. SMES-B en het Forum-Bruxelles contre les inégalités sloegen dan ook de handen in elkaar om die initiatieven binnen de Federatie Wallonië-Brussel op te lijsten. Het initiatief telde drie luiken:

 1. Een kaart met toelichting waarop alle initiatieven in de Franstalige hulp- en verzorgingssector te vinden zijn (geestelijke gezondheid, bestaansonzekerheid, middelengebruik).
 2. Een reeks portretten die een beeld schetsen van positieve ervaringen en moeilijkheden die de actoren van wederzijdse ondersteuning ondervinden.
 3. Een methodologische gids ter ondersteuning van de instellingen die acties op het getouw willen zetten rond wederzijdse ondersteuning.

De publicatie van de studie is eind 2019 voorzien.

Meer informatie: http://smes.be/spip.php?article185

Terugbetaling van psychologische behandelingen onder bepaalde voorwaarden

 traitements psy

In onze nieuwsbrief van februari 2019 kondigden we de terugbetaling van psychologische eerstelijnszorgen aan voor volwassenen met courante aandoeningen. Het RIZIV-project ging in april 2019 van start in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit zijn de voorwaarden voor een eventuele terugbetaling:

 • Tussen 18 en 64 jaar oud zijn;
 • Lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik dat matig ernstig is, waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies psychologische eerstelijnszorg;
 • Verwezen zijn door de huisarts of psychiater, die de patiënt daarvoor een verwijsvoorschrift bezorgt;
 • Een psycholoog of klinisch orthopedagoog raadplegen die deel uitmaakt van het coördinatienetwerk geestelijke gezondheidszorg.

Het verwijsvoorschrift van de arts biedt toegang tot een reeks van vier sessies (die over maximaal drie maanden gespreid worden). Wanneer die eerste vier sessies onvoldoende blijken, wanneer de patiënt na een bepaalde periode opnieuw gelijkaardige problemen ervaart of wanneer de patiënt een ander psychisch probleem van matige ernst ervaart, kan een tweede reeks van vier sessies worden voorgeschreven.

Al deze voorwaarden zijn te vinden op de website van het RIZIV: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/eerstelijns-psychologische-sessie-klinisch-psycholoog-klinisch-orthopedagoog.aspx

Informatiefiche bestemd voor het publiek: http://www.107bru.be/sites/default/files/Flyer%20terugbetaling%20eerstelijnspsychologische%20zorg%20bru.pdf

Informatiefiche bestemd voor psychologen:

http://www.107bru.be/sites/default/files/Informatieve%20fiche%20klinisch%20psychologen%20en%20orthopedagogen.pdf

Voor psychologen die zich bij het project willen voegen:

Alle informatie voor deelname aan het RIZIV-project 'terugbetaling psychologische eerstelijnszorg' als zelfstandig klinisch psycholoog in Brussel is te vinden op http://www.107bru.be/nl-be/node/26.

La Fleur de Patricia: interview met Pascale Fransolet en Sophie Céphale

fleur de patricia

In onze nieuwsbrief van januari hadden we het over het herstelboekje met als titel La Fleur de Patricia, bestemd voor gebruikers, naasten en professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Amerikaans psychologe dr. Patricia E. Deegan moest zelf beroep op de geestelijke gezondheidszorg en wordt wereldwijd beschouwd als een van de grondleggers van herstelondersteuning. In haar verhandeling Recovery as a Self-Directed Process of Healing and Transformation heeft ze het eigenlijk over twee bloemen: de ene bloem belichaamt de “ik zoals voorheen”, terwijl de andere bloem de “huidige ik” belichaamt. De bloem telt elf kroonbladeren. Elk blaadje staat voor een belangrijk aspect in iemands leven. La Fleur de Patricia is een samenwerking tussen de universiteit van Bergen, de vzw En Route en de Clinique Sans Souci. Sophie Céphale is coördinatrice van de vereniging En Route. Pascale Fransolet coördineert de peer-to-peer-hulpverlening in de Clinique Sans Souci. Ze brachten ons samen een bezoek om het onder meer over de totstandkoming van dit boekje te hebben.

Waarom een herstelboekje?

Sophie: We merkten dat het begrip ‘herstel’ niet altijd zo duidelijk was voor professionals. We wilden het begrip op een toegankelijkere manier voorstellen, vanuit het standpunt van de gebruiker.

Pascale: Inderdaad.  Bovendien is het begrip ‘herstel’ ook voor de gebruikers en hun naasten niet altijd duidelijk. Persoonlijk stel ik de dingen graag op een eenvoudige manier voor. Het schenkt voldoening om moeilijke begrippen helder en toegankelijk te maken.

Vanwaar de keuze voor Patricia Deegan? Waarom inspireert zij jullie zo?

Pascale: Haar verhaal is ongelofelijk. Ooit was ze als het ware ten dode opgeschreven. Men heeft haar gezegd: “Uw leven is voorbij”. Toch is ze volgens mij ook vandaag nog erg actief. In zekere zin zouden we willen zijn zoals Patricia.

Sophie: Inmiddels is Patricia Deegan doctor in de psychologie. Sommige gebruikers hebben moeilijke studies achter de rug en worden daarna ziek. Anderen hebben een ziekte overwonnen en hervatten nadien hun studie. In 2007 kreeg ik hetzelfde te horen. Ik zou nooit nog een beroep kunnen uitoefenen met enige verantwoordelijkheid, of zou zelfs helemaal niet meer kunnen werken. Toch heb ik vandaag een job die ik graag doe, in een sector waar ik vertrouwd mee ben: de geestelijke gezondheidszorg.

Pascale: Ooit zei een psychiater tegen mij dat ik “in de grijze zone moest leven”. Ter verduidelijking: ik lijd aan een bipolaire stoornis. Gelukkig bleef ik niet bij de pakken neerzitten en liet ik me niet kennen. Dergelijke verhalen maken me kwaad. Ik wilde die woede naar iets constructiefs ombuigen.

Waar hebben jullie alle informatie gevonden?

Pascale: Ik kende Patricia Deegan al erg lang. Ik had over haar gelezen en had informatie over haar gevonden op het internet. Ik had al snel door dat zij iemand was die haar stempel heeft gedrukt op het hele herstelverhaal. Dat inspireerde mij. Daarna ben ik uiteraard artikels en boeken beginnen lezen. Het boek Vivre son rétablissement van twee schrijfsters uit Quebec, Mireille Bourque en Brigitte Souci, staat overigens vol met getuigenissen van Patricia Deegan. Last but not least: de getuigenissen uit ons netwerk. Die nemen een groot deel van ons boekje in beslag.

Brigitte Soucy heeft het vaak over het “verstarde hart”, waar ook sprake van is in La Fleur de Patricia. Op bepaalde ogenblikken is herstel nu eenmaal niet mogelijk. Dat betekent echter niet dat je de moed moet laten zakken of iemand moet zeggen dat het “om zeep” is. Tegelijkertijd mag je in geval van “een verstard hart” ook niet aandringen. Je mag de persoon niet uit balans brengen. Je moet respect hebben voor de tijdelijke onbeweeglijkheid en er even gewoon zijn voor die persoon. De moed erin houden.

Herstel is iets heel persoonlijks, iets heel unieks. “Hét herstel” bestaat niet. Er bestaan evenveel vormen van herstel als er personen zijn.

Hoe kom je tot herstel?

Door een beroep te doen op je creativiteit. Het medische aspect verdwijnt hier enigszins naar de achtergrond. We hebben het in ons boekje over strategieën, over wat ons goed doet, over de keuzes die we kunnen maken. Je kunt bijvoorbeeld je toevlucht nemen tot psychotherapie, sport of medicatie. Het kan je helpen om je beter te doen voelen, maar er zijn natuurlijk nog andere manieren. En een persoon valt uiteraard niet samen met zijn ziekte.

Wat hebben jullie zelf bijgeleerd tijdens het schrijven van dit boekje?

Sophie: Laat ons zeggen dat onze interesse ook uitgaat naar klinisch en psychosociaal herstel, het herstel vanuit professioneel opzicht zeg maar. Het was erg leerrijk om beide perspectieven aan elkaar te toetsen.

Pascale: We stootten op begrippen die we niet kenden, op andere manieren om de dingen te beschrijven die we voorheen nooit hadden gebruikt in de context van klinisch herstel, empowerment en kritiek. Dat alles vergde opzoekingswerk. Ik houd bovendien van getuigenissen. Die staan niet zomaar in ons boekje. Ze zeggen heel veel. Elk woord is belangrijk. Een psychologe vertelde me dat een van haar patiëntes de getuigenissen 's avonds in bed telkens opnieuw las, omdat die haar moed en hoop gaven. Hoop geven was dan ook het voornaamste doel van dit document.

Sophie: Het is een kwestie van de juiste woorden vinden om duidelijk te maken dat een beter leven echt mogelijk is, wat er ook gebeurt!

Welk kroonblaadje is jullie favoriet in het hersteltraject, en waarom?

Pascale: Een bloem telt heel wat blaadjes en heeft ze allemaal even hard nodig. Een bloem waarvan de helft van de blaadjes ontbreken, is een bloem in moeilijkheden. Volgens mij zijn alle blaadjes van belang.

Sophie: Ik zou de nadruk leggen op het blaadje dat “liefde en vriendschap” belichaamt, aangezien ik de eenzaamheid het verschrikkelijkste vind bij psychisch lijden. Wie erin slaagt opnieuw een vriendenkring uit te bouwen, heeft in mijn ogen al een grote stap gezet op weg naar herstel. Het is mijn favoriete blaadje, hoewel er uiteraard nog andere zijn. “Werk” is eveneens belangrijk, net als “familie”. Als je de band met je familie opnieuw kan aanhalen, ligt de weg naar herstel voor je open.

Pascale: Niet alleen eenzaamheid maar ook bestaansonzekerheid staat herstel in de weg. Het is iets waar we in Brussel constant mee geconfronteerd worden. Ik vind dat het toch wel moeilijk is om opnieuw overeind te krabbelen. Het zou gemakkelijker en sneller gaan met een gepaste huisvesting. Het lijkt vanzelfsprekend, maar het is een van de voorwaarden voor herstel.

Sophie: Daarom spreken we in het boekje zowel over een persoonlijke verantwoordelijkheid als over een verantwoordelijkheid van de entourage en een maatschappelijke verantwoordelijk tijdens het herstelproces.

Pascale: Inderdaad. Stigmatisering is een tweede ziekte. Binnen de geestelijke gezondheidszorgsector zijn we ons daarvan bewust, maar ik denk dat het grote publiek dat niet weet. La Fleur de Patricia is dan ook een boekje voor iedereen, niet enkel voor gebruikers, maar ook voor professionals en naasten.

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste factoren op weg naar herstel?

Pascale: Belangrijk bij herstel is het respect voor ieders ritme, voor het ritme van de persoon die het herstelproces doormaakt. Dat is ook belangrijk voor de professional die de tijd moet nemen om zijn werk goed te doen en om het vertrouwen van de gebruiker te winnen. Het concept ‘tijd’ is bijzonder belangrijk.

Sophie: Het herstelproces mag niet in een beleidsmodel worden gegoten dat als doel heeft patiënten zo snel mogelijk uit het ziekenhuis of op de arbeidsmarkt te krijgen, zelfs als ze er nog niet klaar voor zijn.

Wat is het verschil tussen herstel en genezing?

Pascale: Genezing en herstel zijn twee totaal verschillende concepten. De wens om te genezen kan voor zingeving zorgen. En het is die zingeving die cruciaal is. Zin geven aan het leven, zin geven aan het herstel ... Dat maakt het verschil.

Een woordje om af te sluiten?

Pascale: Op persoonlijk vlak liet dit boekje me zien dat ik ergens toe in staat ben. Het is een mooie verwezenlijking, een schitterende samenwerking, ook met de illustrator, die de boodschap volledig heeft begrepen.

Ik ben dol op de getuigenis van Anne en Denis op pagina twintig van het boekje. Zij geven eveneens een sleutel tot herstel mee. De weg ligt bezaaid met vragen over alles en iedereen. Het is moeilijk om te zien hoe een naaste verandert. Hij of zij is niet langer de persoon die je kende. Dat moet bijzonder moeilijk zijn, maar de liefde kan dat overwinnen. Die hoop moet je koesteren.

Nieuwe Brusselse regering: veelbelovende veranderingen op het vlak van gezondheid

nouveau gvt

In een recente uitgave belichtte SMES-B (Geestelijke Gezondheid & Sociale Uitsluiting-België) enkele veelbelovende wijzigingen op de agenda van de nieuwe Brusselse meerderheidspartijen (Gewest en Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissies).

Een van de positieve punten die SMES-B aankaart, is dat het akkoord tussen het Gewest en de GGC stelt dat de regering “met de overige bevoegde Brusselse entiteiten zal samenwerken om gericht te streven naar de invoering van de ‘ervaringsdeskundigheid’ en de ontwikkeling van de sociale innovatie”.

Wat geestelijke gezondheidszorg betreft, wenst de regering te “werken aan de sociale gezondheidsongelijkheid met bijzondere aandacht voor specifieke bevolkingsgroepen (personen met een verslaving, armoede, personen met een beperking, senioren)”. Daartoe zal de regering “de ambulante tweedelijnszorg versterken” ter ondersteuning van “huisartsen geconfronteerd met specifieke vraagstukken (geestelijke gezondheid, zelfdoding, verslavingen)”.

Op het vlak van verslavingszorg wenst de nieuwe meerderheid “een heus risicobeperkingsbeleid te voeren voor potentiële gebruikers en druggebruikers (ook voor alcohol)”.

Het volledige artikel van SMES-B is hier te vinden: http://smes.be/spip.php?article180 

Arbeidsongeschiktheid:
patiënten dubbel gestraft

incapacité

In een artikel dat op 29 augustus 2019 in de krant Le Soir verscheen, lazen we dat onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen had uitgewezen dat patiënten in de eerste twaalf maanden van hun arbeidsongeschiktheid gemiddeld 1.454 euro uit eigen zak betaalden voor medische kosten. Hoewel dit bedrag ‘slechts’ 10 % van de totale kosten vertegenwoordigt – de rest is voor rekening van de Sociale Zekerheid – ligt het vijf keer hoger dan het gemiddelde. De leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (van 20 tot 64 jaar oud) betalen gemiddeld 285 euro per jaar.

Over arbeidsongeschiktheid: het eerste jaar waarin personen niet langer kunnen werken als gevolg van ziekte, worden zij “arbeidsongeschikt” geacht en behouden ze 60 % van hun loon. Als die personen na één jaar arbeidsongeschiktheid nog steeds niet kunnen werken, krijgen zij het statuut van “invalide”. Het aantal vrouwen met het invaliditeitsstatuut ligt hoger dan het aantal mannen (56,7 %). Aangezien arbeidsongeschikte en invalide patiënten doorgaans meer medische kosten hebben dan gemiddeld, worden zij als het ware dubbel “gestraft”. Ze krijgen immers niet hun volledige loon. Bijgevolg komt één persoon op vier in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming (BVT).

Discriminatie op grond van de gezondheidstoestand:
78 % meer aangiftes in vijf jaar

unia

Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, geeft in haar rapport van 2018 aan dat het aantal aangiftes van discriminatie op grond van handicap en gezondheidstoestand sterk toeneemt. De instelling heeft een verdubbeling van het aantal aangiftes waargenomen en anderhalf keer meer dossiers geopend in vijf jaar.

De discriminatie op grond van de gezondheidstoestand is het sterkst toegenomen: het aantal aangiftes steeg met 78 % over een periode van vijf jaar. Het gaat vooral om ernstig zieke personen die geen verzekering of banklening ontvangen of buitensporige ‘premies’ moeten betalen.

Bron: artikel Discriminations : 50% de signalements de plus en cinq ans, verschenen in Le Soir op 24 juni 2019

Het Witboek van de Geestelijke Gezondheid in Brussel

livre blanc

 

De Commissie Geestelijke Gezondheid van de FBHAV (Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen) publiceerde in juni 2019 een Witboek van de Geestelijke Gezondheid voor professionals. Een jaar geleden lanceerde de FBHAV een Zwartboek over hetzelfde onderwerp waarin de organisatie de Brusselse politici wees op de behoeften van huisartsen die op het vlak van geestelijke gezondheidszorg eerstelijnszorg verstrekken.

Het Witboek stelt op zijn beurt oplossingen voor en formuleert drie prioritaire aanbevelingen. Dokter Devaux, de voorzitter van de Commissie Gezondheid van de FBHAV en dokter in het medisch centrum ‘Couleur Santé’ geeft uitleg bij de drie aanbevelingen:

1)      Oprichting van een helpdesk. Een hoofdaanbeveling is de oprichting van een helpdesk of “gewestelijke ondersteuningscel”, die de klok rond telefonisch bereikbaar is voor eerstelijnsprofessionals. Volgens het Witboek moet de cel meer zijn dan een telefoonlijn: er moeten ervaren geestelijke gezondheidsdeskundigen aanwezig zijn die de situatie kunnen inschatten en huisartsen kunnen ondersteunen bij ingewikkelde gevallen.

2)      Een sterker overleg rond de patiënt. Daarbij zitten alle betrokkenen rond de tafel, zoals de bewindvoerder, de psychiater, de familie, een verpleegkundige enz. Dat werkt vrij goed, al moet het mogelijk zijn om een beroep te doen op ‘case managers’, referentiepersonen die al het intersectorale verkeer met de huisartsen regelen.

3)      Uitwerking van een nieuwe functie: de ‘verbindingsverpleegkundige’. Die persoon staat in contact met het netwerk van gehospitaliseerde patiënten, bereidt hun ontslag uit het ziekenhuis voor en regelt hun opvolging. De verbindingsverpleegkundige zou zo de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen kunnen verbeteren.

Bron: https://www.cbcs.be/Sante-mentale-Un-livre-blanc-et-3-priorites-pour-les-generalistes

Télé-Accueil Bruxelles : een luisterend oor

TA

In 2018 ontving Télé-Accueil Bruxelles 44.000 oproepen. Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor kan – volledig anoniem – terecht op het gratis nummer 107 vormen om ‘opgevangen’ en gehoord te worden door een vrijwilliger van de organisatie. De dienst is zeven dagen per week de klok rond bereikbaar. Ongeacht het onderwerp staat de beller altijd centraal in het gesprek, met zijn ervaringen, gevoelens en middelen.

Volgens de statistieken vertegenwoordigen vrouwen twee derde van de bellers tegenover een derde mannen. Vooral vrouwen tussen 50 en 59 jaar en mannen tussen 40 en 49 jaar doen een beroep op de dienst. Hoewel de thema’s vaak divers zijn en nauw verband met elkaar houden, zijn de vijf vaakst besproken onderwerpen persoonlijke relaties, geestelijke gezondheid, sociale verbondenheid, fysieke gezondheid en existentiële vragen.

Télé-Accueil Bruxelles voorziet ook zeven dagen per week een chatdienst (www.chat-accueil.org) tussen 13 uur en 3 uur ‘s morgens. In 2018 bedroeg het aantal chats 14.000, een cijfer dat blijft stijgen. Net zoals aan de telefoon zijn twee derde van de gebruikers vrouwen die vertellen wat op hun lever ligt tegenover een derde mannen. Gemiddeld gebruiken vooral jonge vrouwen en vrouwen in hun puberteit de chatfunctie (tussen 16 en 25 jaar). De mannen zijn daarentegen wat ouder (26-45 jaar). De vijf onderwerpen die het vaakst via chat aangekaart worden, zijn zelfmoord, depressie, ouder-kindrelaties, persoonlijke relaties en eenzaamheid.

Het is onmogelijk om piekmomenten te voorspellen. Er worden echter meer oproepen aangenomen tussen 20 uur en middernacht. Dat is onder meer te danken aan de verdubbeling van het aantal luisteraars dat ‘s nachts beschikbaar is.

De 85 vrijwilligers die het voortbestaan van Télé-Accueil Bruxelles waarborgen, worden door een professioneel team opgeleid, ondersteund en begeleid. Iedere vrijwilliger brengt wekelijks vier uur door aan de telefoon voor Télé-Accueil, schoolt zich voortdurend bij tijdens zijn vrijwilligerswerk en wordt opgevolgd door een professional.

In november 2019 viert Télé-Accueil zijn 60-jarige bestaan met een studiedag: “La parole sur le fil. Du changement dans la continuité” (Het gesprek aan de lijn. Verandering in continuïteit)

Wie Télé-Accueil Bruxelles een handje wil helpen door luisteraar te worden, kan elk jaar in januari en september een eerste opleiding volgen bij de organisatie.

Meer informatie is beschikbaar op de site van Télé-Accueil Bruxelles (tele-accueil-bruxelles.be) of bij het secretariaat van Télé-Accueil: 02 538 49 21.

Psychomotoriek : de verbinding tussen lichaam en geest

psychomot

De psychomotorische therapie neemt de algemene ontwikkeling van de mens in beschouwing door zich zowel op het fysieke als het mentale aspect toe te leggen. Ze kan niet alleen hulp bieden bij motorische moeilijkheden, maar ook bij gedragsstoornissen, relatieproblemen of emotionele moeilijkheden.

Volgens Anne Taymans, voorzitster van de Union Professionelle Belge des Psychomotriciens Francophones, behandelen psychomotorische therapeuten voornamelijk kinderen, maar de therapie richt zich ook op volwassenen en jongvolwassenen. De therapie kan soelaas bieden bij leerstoornissen zoals dyslexie of psychologische aandoeningen zoals te agressieve of te bedeesde kinderen.

Aan de hand van spontane spelletjes en nabootsingen proberen de psychomotorische therapeuten uit te zoeken wat de oorzaak van de fysieke en mentale problemen is. Lichaam en geest zijn immers nauw met elkaar verbonden en moeten naadloos op elkaar afgestemd zijn. Daarom werken psychomotorische therapeuten niet alleen samen met neuropsychologen, logopedisten, neuropsychiaters en kinderartsen, maar ook met CLB-centra en pedagogische teams op school. Ook ouders kunnen terecht bij een psychomotorische therapeut.

De therapie brengt op termijn het lichaam en de geest beter in evenwicht, en helpt mensen om hun zelfkennis aan te scherpen, hun emoties beter uit te drukken en hun angsten onder ogen te zien.

Bron: artikel Psychomotricité : le lien complexe entre le corporel et le psychique verschenen in 'Profil', het tijdschrift van Partenamut van juli/augustus/september 2019

Nieuw-Zeeland : een begroting voor welzijn

NZ

De Nieuw-Zeelandse regering heeft op donderdag 30 mei 2019 aangekondigd dat ze een speciale begroting voor het welzijn van zijn burgers uittrekt. Nieuw-Zeeland wordt zo het eerste land ter wereld dat een begroting van 2 miljard euro aan welzijn toekent.

De helft van het geld is bestemd voor de geestelijke gezondheid van de Nieuw-Zeelanders, de andere helft wordt besteed aan het welzijn van slachtoffers van huiselijk geweld, aan scholen, ziekenhuizen en autochtone gemeenschappen, en aan kinderen die in armoede leven.

Bron: https://positivr.fr/nouvelle-zelande-annonce-creation-budget-bien-etre/

De Zelfmoordlijn viert haar 40-jarig bestaan

 suicide hotline

De Zelfmoordlijn viert haar 40-jarig bestaan. Sinds 30 april 1979 voerden ongeveer 850 vrijwilligers samen 267.000 telefoongesprekken met personen die zelfmoord overwegen of een van hun naasten. De Zelfmoordlijn is een gratis telefoonnummer dat de klok rond beschikbaar is. Naast het gratis telefoonnummer 1813 kunnen personen met zelfmoordneigingen of hun naasten ook via chat en e-mail contact opnemen met de dienst.

Volgens Kirsten Pauwels, directrice van het Centrum voor Preventie van Zelfdoding, vinden veel mensen het nog bijzonder moeilijk om over hun zelfmoordgedachten te praten. Wie aan zelfdoding denkt is er doorgaans van overtuigd dat ze anderen ten laste zijn. Verder wijst Kirsten Pauwels erop dat hardnekkige mythes en misverstanden – zoals de vrees dat praten over zelfmoord anderen op gedachten zou brengen of dat het slechts een roep om aandacht is – nog erg verspreid zijn en preventie in de weg kunnen staan.

Surf voor meer informatie over de Zelfmoordlijn naar https://zelfmoord1813.be/

De correlatie tussen controle op werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 

 incapacité

Al een vijftiental jaar blijft het aandeel arbeidsongeschikte personen in België toenemen. De werkloosheidsuitkeringen wegen inmiddels zwaarder op de begroting dan werkloosheidsverzekeringen.

Uit een studie die van 2007 tot 2009 werd gevoerd door onderzoekers van de ULB-Dulbea blijkt dat de kans op arbeidsongeschiktheid twee keer hoger ligt bij werkzoekenden die gecontroleerd worden dan bij personen die niet gecontroleerd worden.

De studie toont onder meer aan dat drie keer zo veel vrouwen arbeidsongeschikt worden na een controle dan mannen, vooral alleenstaande vrouwen (met of zonder kinderen ten laste). Nog andere indicatoren verhogen de kans dat werkzoekenden arbeidsongeschikt worden, zoals wonen in een streek met een hoge werkloosheidsgraad of het feit arbeidsongeschikt te zijn geweest in de jaren die voorafgaan aan de controle.

Bron: Magazine En Marche van de Mutualité Chrétienne van 2 mei 2019

België, een voorbeeld voor hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg volgens de WHO

 equipes mobiles

In een artikel dat in mei 2019 op de website van de WHO (Regional Office for Europe) verscheen, wordt België als voorbeeld aangehaald voor de hervorming van zijn geestelijke gezondheidszorg naar een buurtgericht systeem met de oprichting van mobiele teams. Aan de hand van het verhaal van July, begunstigde van geestelijke gezondheidszorg, wordt toegelicht hoe de samenstelling van mobiele teams een bepalende invloed heeft gehad op haar leven en dat van vele anderen. Vóór de komst van een mobiel team werd July vaak in het ziekenhuis opgenomen.

July legt uit dat, met de komst van het mobiele team, beslissingen nu vaker in overleg worden genomen, in tegenstelling tot in het ziekenhuis. Het team houdt zo ook rekening met de wensen van July. Het mobiele team betrekt daarnaast de huisarts van de patiënten en sociale diensten bij de behandeling. Bovendien scherpt het team de vaardigheden aan van de huisartsen, de thuiszorg en de verpleegkundigen, zodat ze kwetsbare personen met geestelijke gezondheidszorgbehoeften optimaal kunnen bijstaan.

De mobiele teams bieden zorgen aan in de buurt, maar ook preventie, ziekenhuis- en ambulante zorg, eerstelijnszorg, dagzorg, opleidingen, huisvesting en sociale bescherming. Ze zijn een centraal aanspreekpunt voor de multisectorale geestelijke gezondheidsnetwerken in België.

Vijf jaar CeMAVie

 cemavie

Het Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis CeMAVie in de Brusselse Hoogstraat viert zijn vijfde verjaardag. Sinds de opening konden al 1.200 patiënten er terecht voor 4.000 consultaties. CeMAVie is een onthaalstructuur voor opnames bij complicaties na genitale verminking bij vrouwen.

De verminking – een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw – hebben directe gevolgen (bloedingen, infecties, psychologische trauma’s, overlijden) en/of gevolgen op middellange en lange termijn (pijn, seksuele stoornissen, infecties en complicaties tijdens de bevalling).

Bij CeMAVie kunnen de patiëntes rekenen op een persoonlijke begeleiding door een team van vroedvrouwen, seksuologen, psychologen en gynaecologen. De behandelingen bij CeMAVie worden integraal terugbetaald door het ziekenfonds van de patiënte, inclusief de chirurgie voor de reconstructie van de clitoris.

CeMAVie:
UMC Sint-Pieter (campus Hallepoort), Hoogstraat 320, 1000 Brussel
Open op dinsdag van 14 tot 17 uur
Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 02/535.47.14.
website: https://www.stpierre-bru.be/nl/diensten/gynaecologie-verloskunde/320-hoogestraat/cemavie-vrouwelijke-genitale-verminkingen?lng=nl

eAttest: elektronische getuigschriften voor verstrekte hulp

eAttest

 Huisartsen kunnen sinds kort hun getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt. De nieuwe dienst kreeg de naam eAttest en maakt een automatische, snellere en milieuvriendelijkere terugbetaling mogelijk. Voor de betaling van de consultatie zijn er nog geen wijzigingen. Patiënten hoeven echter voortaan geen getuigschrift meer aan hun ziekenfonds over te maken. Ze krijgen alleen nog een te bewaren ontvangstbewijs van hun huisarts.

Enkel huisartsen kunnen het getuigschrift naar het ziekenfonds sturen. Zodra de huisarts het eAttest naar het ziekenfonds heeft gestuurd, kan het niet langer gewijzigd of ingetrokken worden. Het staat de arts overigens vrij om al dan niet gebruik te maken van deze dienst. Het gaat dus niet om een verplichting.

Neem voor meer informatie over het eAttest contact op met uw ziekenfonds of raadpleeg deze folder van het RIZIV.

Aanbevelingen van goede praktijken op het vlak van zelfmoordpreventie

 prévention suicide

Het referentiecentrum voor zelfmoordpreventie voor professionals van de Franstalige gemeenschap heeft op zijn site aanbevelingen gepubliceerd voor goede praktijken op het vlak van zelfmoordpreventie.

Er staan drie documenten online. Het eerste omvat advies voor de algemene bevolking over wat te doen en te zeggen. Het tweede document is bestemd voor gezondheidsprofessionals. Het referentiecentrum voor zelfmoordpreventie biedt uiteenlopend advies voor de behandeling van personen die zelfmoordneigingen vertonen. Document nummer drie moet journalisten helpen om op een verantwoorde manier verslag uit te brengen van eventuele zelfmoordgevallen.

De drie documenten kunnen geraadpleegd worden op http://www.info-suicide.be/recommandations-de-bonnes-pratiques/

De geestelijke gezondheidszorg nog steeds achtergesteld in het Belgische gezondheidssysteem

soins sante mentale

La Libre Belgique van donderdag 25 april 2019 meldt dat het KCE de 4e editie heeft gepubliceerd van een ‘check-up’ van het Belgische gezondheidssysteem, in samenwerking met Sciensano, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

Uit het rapport blijkt dat de geestelijke gezondheidszorg achtergesteld blijft in het gezondheidssysteem, met soms lange wachttijden vóór een eerste contact. Hoewel er bovendien in heel Europa steeds meer antidepressiva voorgeschreven worden, liggen de cijfers in België boven het gemiddelde.

Wie meer informatie over dit rapport zoekt, kan het artikel van La Libre Belgique hier raadplegen: https://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/les-soins-de-sante-mentale-parents-pauvres-du-systeme-de-sante-belge-5cc145027b50a602945f0d27

Series helpen informatie te verspreiden, preventie te voeren en de taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken

séries

Bepaalde personages in series – denk maar aan Atypical, Homeland of 13 Reasons Why – zetten een waarheidsgetrouw en niet-karikaturaal beeld neer van uiteenlopende mentale aandoeningen, zoals autisme, een bipolaire stoornis of depressie. Althans, dat is de mening van twee psychiaters die ook het YouTubekanaal PsyLab presenteren. PsyLab kaart uiteenlopende vragen rond psychiatrie en geestelijke gezondheid aan en grijpt vooral terug naar voorbeelden uit de wereld van films, series en videospellen. Het kanaal wil een nuchtere kijk op geestelijke gezondheidsproblemen brengen en richt zich in de eerste plaats tot het grote publiek.

Televisieseries, onder meer die van Netflix, kunnen helpen om de taboe rond geestelijke gezondheid bij het grote publiek te doorprikken. Ze kunnen als educatieve tool dienen of bijdragen tot een permanente vorming. Studiedagen waar series als pedagogisch materiaal worden ingezet (meer bepaald de Amerikaanse serie Seinfeld) zijn inmiddels een feit.

Lees het volgende artikel van De Specialist en kom meer te weten over PsyLab en hoe series als middel worden aangewend om de taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken: https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/de-impact-van-netflix-op-de-psychiatrische-opleiding.html.

De postnatale depressie

dépression post natale

De documentairefilm J'ai mal à ma maternité van Marie Betbèze gaat over het thema van de postnatale depressie, een emotionele instabiliteit die zich één à twee maanden na de bevalling kan voordoen en tot wel zeven of acht maanden kan aanslepen. Moeders met een postnatale depressie vinden doorgaans geen plezier in de ouderlijke taken, kampen met vermoeidheid of ervaren een constante drang om er onafgebroken te zijn voor hun kind zonder daar voldoening uit te putten.

Een van de oorzaken van deze depressie is de destabilisatie van de vrouw na de bevalling, die wordt toegeschreven aan hormoonschommelingen en neurotransmitters. Bovendien maakt de huidige maatschappelijke context het moeilijker om een kind op de wereld te zetten. Tegenwoordig wordt de waarde van alles afgemeten in geld of macht en moeten vrouwen vooral perfect zijn en opnieuw aan het werk gaan.

Het is moeilijk om een postnatale depressie te herkennen bij moeders, aangezien patiëntes hun depressie verborgen willen houden: ze voelen zich schuldig of staan onvoldoende stil bij hun situatie.

Om vrouwen met een postnatale depressie te sensibiliseren en hen de juiste tools aan te reiken, liggen er verschillende pistes open: consultaties bij medische-maatschappelijke werkers, kinderartsen, vroedkundigen en zwangerschapsexperts. Anders dan in België wordt in Frankrijk systematisch al vroeg een prenataal gesprek gevoerd met een vroedkundige. Zo'n systematisering wijst de ouders meteen al op mogelijkheden om een gesprek aan te knopen en moedigt een persoonlijke voorbereiding aan (zoals het inschakelen van de vaders of het wegwerken van stressfactoren op het werk).

Meer informatie over de postnatale depressie vind je in het artikel Mères en dépression in de Artsenkrant: https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/meres-en-depression/article-normal-38799.html

Tips in de strijd tegen misinformatie op het net

désinformation

Misinformatie op het internet, zoals fake news of complottheorieën, is een probleem in alle vakgebieden, ook de gezondheidszorg. Volgens onderzoek aan het Massachusetts Institute of Technology zou misinformatie zich zes keer sneller verspreiden dan gegronde waarheden. Een verklaring daarvoor is dat fake news inspeelt op verbazing en angst. Uit onderzoek blijkt dat een link tussen twee feiten immers niet noodzakelijk wijst op een oorzakelijk verband tussen beide.

Journalist Florian Gouthière legt in zijn boek Santé, Science, doit-on tout gober? (‘Gezondheid, wetenschap, moeten we alles slikken?’) uit hoe misinformatie onder meer voortvloeit uit een te beperkte kennis over wetenschappelijke methodes. Wat telt is de concensus die rijst wanneer het merendeel van de wetenschappers tot een conclusie komen, steunend op voldoende ernstig onderzoek.

Wat is dan een gepaste manier om informatie – vooral over gezondheid – kritisch te benaderen? Enkele tips: Lees eerst en vooral niet alleen de titel, maar het hele artikel. Vraag je af of de informatie geloofwaardig is. Kijk of de auteur van het artikel en de bronnen worden vermeld. Als je de reputatie van de website of het medium niet kent, lees je best even de rubriek ‘over ons’ op de website. Tot slot sta je best even stil bij de opgeworpen bewijzen: worden de woorden van de auteur gesteund door een wetenschappelijke concensus, of gaat het om de mening van één enkele wetenschapper? 

Het pleidooi van geestelijke gezondheidsorganisaties in de aanloop naar de verkiezingen van 2019

 plaidoyer nl
Eind maart 2019 stelden zes geestelijke gezondheidsorganisaties – het CRéSaM, de LBFSM, Psytoyens, Similes, het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en UilenSpiegel – een pleidooi voor in de aanloop naar de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen van 26 mei. Ze schuiven in totaal zeven hefbomen naar voren:

1)      De geestelijke gezondheid moet een overkoepelend aandachtspunt worden in alle beleidslijnen (niet uitsluitend in zorg- en sociale aangelegenheden, maar ook in de huisvestingssector en op de werkvloer);

2)      Gebruikers en hun naasten moeten betrokken worden in alle zorgniveaus. De diensten en het beleid inzake geestelijke gezondheid moeten bovendien geëvalueerd en georganiseerd worden.

3)      Lokale initiatieven moeten worden opgezet om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen.

4)      De ambulante en residentiële zorg moeten worden aangevuld, versterkt en ondersteund.

5)      Netwerken rond geestelijke gezondheid moeten versterkt worden.

6)      Nieuwe technologieën moeten worden aangewend om de toegankelijkheid van de zorg en het contact te vergroten.

7)      Er zou aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden in geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheidsproblemen kosten België immers meer dan 20 miljard euro, wat overeenstemt met 5 % van het bbp.

Klik hier voor het volledige pleidooi.

250.000 euro voor projecten rond geestelijke gezondheid bij jongeren

 jeunes
In februari 2019 trok de Koning Boudewijnstichting bijna 250.000 euro aan steun uit voor 19 initiatieven van jeugdzorgorganisaties die zich inzetten voor de geestelijke gezondheid van jongeren in het kader van l'Aide à la Jeunesse binnen de Fédération Wallonie-Bruxelles.

De projecten zijn gericht op de geestelijke gezondheid en het mentale welzijn van jongeren, meer bepaald via preventie. Ze zoeken bijvoorbeeld naar oplossingen voor probleemsituaties, helpen hen op weg naar contact met anderen, werken samen aan toekomstplannen enz. Deze jeugdzorgorganisaties, actief onder l'Aide à la Jeunesse, spelen een cruciale rol en zetten educatieve activiteiten op met het oog op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

De vzw Dynamo zet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld educatieve preventieacties rond geestelijke gezondheid bij adolescenten op en wijst gezinnen de weg naar centra voor geestelijke gezondheid.

Meer informatie over de gesteunde projecten is te vinden in het artikel dat verscheen in De Specialist en in het persbericht van de Koning Boudewijnstichting. 


De humanitaire hub: levensomstandigheden in België verergeren geestelijke gezondheidsproblemen

hub

Artsen zonder Grenzen nam een jaar lang de psychologische begeleiding van transitmigranten in de humanitaire hub in Brussel onder de loep. In februari 2019 verscheen hierover een artikel in de krant Le Soir.

De meeste ondervraagden hebben trauma's opgelopen in hun thuisland of onderweg, zo blijkt uit de gegevens van AZG. Toch kaart één patiënt op vier psychologische problemen aan die het gevolg zijn van de situatie in België: een leven op straat, sociale uitsluiting, een gebrek aan waardigheid, onzekerheid, de angst voor de politie enz.

De levensomstandigheden in België dragen dus gedeeltelijk bij tot een verslechtering van de geestelijke gezondheidsproblemen. Bijgevolg staan twee derde van de consultaties van AZG – aanvankelijk opgezet als een eerstelijnsdienst – in het teken van opvolging van de patiënten. AZG beoogt daarom een verdubbeling van haar team dat psychologische bijstand biedt, om zo opvolging te voorzien op een andere locatie.

Klimaatstress?

eco anxiete
De Engelse termen ‘solastalgia’ en ‘eco-anxiety’ betekenen zoveel als ‘klimaatstress’, een fenomeen dat steeds vaker opduikt bij de gewone burger. De Australische filosoof Glenn Albrecht omschrijft een vorm van stress en aanhoudende nostalgie, steunend op waarnemingen in het gedrag van Australische landbouwers. Die psychologische toestand kan leiden tot een weemoedig gevoel, slapeloosheid of depressie. De nieuwe vorm van stress is het gevolg van milieuverschuivingen, zoals de klimaatverandering.

Doorheen de geschiedenis heeft elke generatie wel een zekere angst ervaren voor het einde van de wereld. De huidige generatie gelooft echter niet langer in een betere wereld die de angst kan verhelpen. Er bestaan verschillende ‘overlevingsstrategieën’ om de problematiek het hoofd te bieden. Ontkenning is één van die strategieën, zij het enigszins paradoxaal, aangezien de persoon in kwestie enerzijds benaderd wordt als individu met een eigen leven, en anderzijds als lid van een soort die een bedreiging vormt voor de eigen overleving.

Meer informatie over ‘eco-anxiety’ is te vinden via deze link (in frans).

Een lokaal drugsbeleid gericht op risicobeperking

 efus

Het uitvoerend comité van het European Forum for Urban Security (Efus) heeft een resolutie voor een lokaal drugsbeleid aangenomen. Lokale overheden zijn immers het best geplaatst om de coproductie van beleid te coördineren en te leiden. De lokale en regionale overheden richten zich voornamelijk op de ontwikkeling van geïntegreerde en lokale risicobeperkende strategieën en op de rol van gebruikersruimtes voor drugs, die in verschillende Europese landen al veelbelovende resultaten hebben opgeleverd.

Het Efus is het enige Europese netwerk van lokale en regionale overheden dat zich richt op stedelijke veiligheid. Momenteel loopt het Europese project “Supervised Drug Consumption Facilities to instill harm reduction and social cohesion at local level”. Daarmee evalueert het Efus de impact van gebruikersruimtes voor drugs in verschillende Europese steden.

Volgens het Efus zijn de gebruikersruimtes voor drugs doeltreffende hulpmiddelen om de volksgezondheid en veiligheid op lokaal niveau te verbeteren: ze helpen het aantal drugsdoden terugdringen, verminderen de overdracht van virussen zoals hiv en hepatitis C en zorgen voor minder overlast. De gebruikersruimtes zijn ook een toegangspoort tot medische en sociale dienstverlening voor mensen die in de marge van de maatschappij leven. Bovendien zetten ze niet aan tot meer druggebruik.

De lokale overheden spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van die gebruikersruimtes en moeten ervoor zorgen dat ze goed worden beheerd en worden geaccepteerd door de plaatselijke bevolking. Daarom moeten die lokale overheden ondersteuning en advies krijgen zodat ze een gebruikersruimte kunnen oprichten en beheren die aan de lokale noden tegemoetkomt. Het is bovendien belangrijk om de impact op de volksgezondheid en de veiligheid te controleren en te meten. Ook Fedito ondersteunt de oprichting van gebruikersruimtes.

Wie meer informatie wenst, kan terecht op de website van het Efus.

Een kijk op geestelijke gezondheid en werk

De onlinepublicatie ZOOM! Geestelijke gezondheid en werk: Geen herstel zonder werk, in 2018 gepubliceerd door de Koning Boudewijnstichting, gaat over het herstel van zieken door middel van werk. Vaak willen mensen die herstellen van een psychische aandoening zich opnieuw in de maatschappij integreren. Ze hebben het echter moeilijk om een job op maat te vinden. Dat blijkt uit gesprekken met gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg, uitgevoerd door het Koningin Fabiolafonds, het Fonds Julie Renson en de Koning Boudewijnstichting.

Uit het onderzoek ‘Mental health and work: Belgium’ van de OESO (2013) blijkt dat de tewerkstellingsgraad van personen met psychische problemen in ons land erg laag is in vergelijking met andere OESO-landen.

Meestal beginnen mensen die volledig arbeidsongeschiktheid zijn opnieuw deeltijds te werken met behoud van een aanvullende uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering valt weg zodra ze weer voltijds aan de slag kunnen. Als die voltijdse job toch niet haalbaar blijkt, kunnen ze opnieuw een volledige ziekte-uitkering ontvangen.

Werknemers met een psychiatrische achtergrond zijn vaak heel gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Werkgevers zijn echter minder geneigd om hen aan te nemen. Ze vrezen namelijk dat de werknemer zich moeilijk zal kunnen integreren in de organisatie of snel zal afhaken. Die re-integratie is inderdaad niet vanzelfsprekend, maar wel mogelijk als de kandidaat goed is voorbereid en de werkgever de nodige flexibiliteit aan de dag legt.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen. 

Aïda, nieuwe prenatale consultaties

 aida

Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Ulysse verwelkomt vluchtelingen en mensen in een onzekere verblijfssituatie die met psychologische problemen kampen. Vanaf januari 2019 biedt het centrum, in samenwerking met ONE, nieuwe prenatale consultaties aan onder de naam Aïda. De praktijk ontvangt families die op de vlucht zijn en een kind verwachten. De begeleiding start tijdens de zwangerschap of voordat de baby drie maanden oud is en kan voortduren tot het kind 3 jaar oud is.

Aïda is een spreekruimte waar bezoekers tot rust kunnen komen en even afstand kunnen nemen. Er wordt plaats gemaakt voor het toekomstige kind en een ondersteunend netwerk opgebouwd. Aïda kan ook actief zijn op externe locaties, bijvoorbeeld op de materniteit. De prenatale consultaties worden steeds geleid door twee professionals en vinden plaats in het Solidariteitshuis in Elsene. Bovendien zijn de consultaties een toegangspoort tot de gemeenschapsactiviteiten van Ulysse.

Wie meer informatie zoekt over Aïda kan terecht op de website van Ulysse of op deze link van CBCS

Terugbetaling psychologische hulp voor veelvoorkomende aandoeningen

 psy

Sinds eind 2018/begin 2019 wordt de psychologische hulp voor zo'n 120.000 patiënten terugbetaald. De regering maakt namelijk 22,5 miljoen euro per jaar vrij voor de terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg. Dankzij die terugbetaling kunnen volwassenen met veelvoorkomende aandoeningen zoals angststoornissen, stress, depressie of alcoholisme sneller worden behandeld.

Patiënten die door hun huisarts of psychiater worden doorverwezen, kunnen maximaal 8 consultaties terugbetaald krijgen. Die terugbetaling is voornamelijk bedoeld voor volwassenen tussen 18 en 64 jaar.

De patiënten moeten een erkend psycholoog of klinisch orthopedagoog raadplegen. Consultaties bij een psychotherapeut worden dus niet terugbetaald.

Bronnen:

https://www.lecho.be/monargent/budget/vos-4-premieres-seances-chez-le-psy-bientot-remboursees/10013322.html

https://www.deblock.belgium.be/nl/terugbetaling-psychologische-zorg-voor-volwassenen-eerste-stap-naar-meer

Herinnering: “Entraide et MOI” (Wederzijdse hulp en IK), het sensibiliseringsspel over geestelijke gezondheid

 entraide et moi

In onze nieuwsbrief van mei 2018 stelden we het spel “Entraide et MOI” voor, een nieuw rollenspel voor iedereen (gebruiker, naaste, professional, student, burger enz.) die gevoelig is voor de problematieken in de geestelijke gezondheid. Het spel werd ontwikkeld door de samenwerking tussen de SPAD SACCaDO (psychiatrische zorg voor patiënten die thuis wonen), Osons ! (een de facto vereniging van gebruikers en ex-gebruikers van geestelijke gezondheid, actief in de centrumregio van Henegouwen), Psytoyens en het netwerk Mosaïque.

SPAD SACCaDo en Osons ! kondigen met genoegen aan dat het spel vanaf nu beschikbaar is. Wie graag een of meerdere dozen koopt, kan een formele aanvraag per e-mail sturen naar Thibaut Bellon saccado@fracarita.org. Vermeld in het onderwerp van de mail “bestelling doos/dozen Entraide et MOI” en in het bericht zelf het aantal dozen dat u wilt kopen, de contactgegevens van uw dienst en de contactpersoon, en ook het leveringsadres. U kunt de dozen ook na afspraak komen afhalen op het kantoor (138, rue de Baume, La Louvière).

De prijs per doos bedraagt € 50 (+ € 9,35 verzendkosten per doos voor alle leveringen in België).

Alle 100 dozen zullen vanaf eind januari 2019 beschikbaar zijn. SPAD SACCaDo en Osons ! raden u aan om snel te reserveren.

Artikel betreffende de hervorming 107 gepubliceerd in Le Soir

réforme

Een artikel in Le Soir van 15 januari 2019 meldt dat de hervorming 107 niet de gewenste resultaten heeft bereikt. Een publicatie over de evaluatie van de doeltreffendheid van deze hervorming stelt dat ze geen impact heeft gehad op de kwaliteit van de zorg, op de sociale integratie of op de hospitalisatiegraad van patiënten. Het artikel meldt echter wel dat de invoering van mobiele teams “de meest vernieuwende en concrete vooruitgang van de hervorming is” en dat de interventiediensten voor zowel langdurige zorg als crisishulp in elk van de 23 netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in België aanwezig zijn. De netwerken brengen alle betrokken actoren samen om de patiënt een meer allesomvattende zorg te kunnen bieden.

Het OPGG voegt daar echter aan toe dat het artikel geen rekening houdt met de grote vooruitgang die de hervorming met zich meebrengt voor kinderen en jongeren. Het OPGG denkt dat het interessant zou zijn om ook een evaluatie te maken van het bestaande beleid en de bestaande hervormingen die voor onze overheid als model hebben gediend (Birmingham, Rijsel enz.). Er moet dus een tweede stap in het evaluatieproces worden genomen.

Via deze link kunt u het volledige artikel van Le Soir lezen. 

La Fleur de Patricia


fleur de patricia

La Fleur de Patricia is een herstelboekje rond geestelijke gezondheid, voor gebruikers, hun naasten en professionals. De titel van de brochure verwijst naar Patricia E. Deegan, de Amerikaanse doctor in de psychologie die zelf gebruikmaakt van geestelijke gezondheidsdiensten. Zij wordt beschouwd als een van de wereldpioniers op het vlak van herstelondersteuning. Patricia E. Deegan koos voor de symboliek van de bloem om het meest bewuste deel van de persoonlijkheid te illustreren. Elf bloemblaadjes vormen de bloemkroon.

Het herstelboekje telt dus elf hoofdstukken zoals de elf bloemblaadjes van een bloem: de geschiedenis en definities van herstel, hoop, liefde en vriendschap, wederzijdse ondersteuning, de kwestie van genezing versus herstel, het klinische herstel, hoe iemand zijn eigen leven weer in handen kan nemen, strategieën (of de kunst van zich te wapenen) alsook vragen en kritiek in verband met herstel en de rol van professionals daarin.

Elk hoofdstuk van het boekje is met tekeningen geïllustreerd. Bovendien omvat elk hoofdstuk fragmenten van getuigenissen van bepaalde gebruikers en professionals. La Fleur de Patricia is een informatieve, toegankelijke brochure en omvat verschillende standpunten over het begrip herstel.

Het copyright van de uitgave is de eigendom van de vereniging En Route http://enrouteweb.org en werd in oktober 2018 gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting. La Fleur de Patricia kan hier (in Frans) geraadpleegd worden.

Casa Clara

casa clara

In onze laatste nieuwsbrief stelden we het huis voor jonge mantelzorgers voor dat in september 2018 de deuren opende langs de De Smet de Naeyerlaan 578 te 1020 Brussel. De vzw Casa Clara bevindt zich in het huis voor jonge mantelzorgers (Maison de l'Aidance).

Casa Clara is een plek die is ontworpen om de families van zieke of gehandicapte kinderen respijt te bieden. De vzw is geïnspireerd op het verhaal van Clara en haar mama Fanny. Clara leed aan een zeldzame ziekte en had veel zorg en aandacht nodig. Haar mama besefte algauw dat het tijdens de zorg voor een ziek kind ook erg belangrijk is om zorg te dragen voor zichzelf. Daarom richtte ze de vzw op, waar naasten terechtkunnen tijdens de ziekte of na het overlijden van een kind.

In Casa Clara zijn sommige dagen voorbehouden voor ouders, andere voor zussen en broers, en nog andere voor hele gezinnen. Fanny vindt het belangrijk dat Casa Clara toegankelijk is voor alle gezinnen die nood hebben aan een plek om op adem te komen. Samen met haar team stelt ze verschillende herbronningsmogelijkheden voor, zoals massage, voetreflexologie of relaxatietherapie door ademhalingstechnieken. Bovendien organiseert Casa Clara activiteiten zoals artistieke ateliers, kookworkshops of yogasessies. Voor broers en zussen zijn er ook ludieke, recreatieve activiteiten naargelang het aantal deelnemers en hun leeftijd.

Na een telefoongesprek met een lid van het team van de vzw en mits inschrijving is het mogelijk om aan de activiteiten deel te nemen. Er wordt wel een kleine bijdrage in de kosten gevraagd, die echter geen hinderpaal mag vormen. Casa Clara wil mantelzorgers van kinderen met een handicap – ouders, zussen en broers – minstens een keer per week opvangen. Casa Clara is geopend op de door het team bepaalde data.

Meer informatie over Casa Clara is beschikbaar op de website http://casaclara.be/nl/casa-clara/.

SAM – het netwerk van mantelzorgers

sam

Meer dan een miljoen Belgen wijden gemiddeld 4,2 uur per dag aan de hulp voor een oudere of zieke naaste of een persoon met een handicap. De hospitalisatieduur wordt daarmee met 66 % beperkt, wat leidt tot een besparing voor de sociale zekerheid van 267 miljoen tot 1,195 miljard euro.

SAM staat voor “Solidarité A la Maison” en duidt op het netwerk van mantelzorgers dat begin oktober 2018 ter gelegenheid van de Week van de Mantelzorg het levenslicht zag. Het platform werd opgericht door en voor mantelzorgers, en heeft vijf functies. Het bevat een lijst van zorg- en dienstverleners ingedeeld volgens locatie en specialiteit, nuttige informatie in de vorm van video's, podcasts en artikels, een forum waar mantelzorgers ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen, een telefonische permanentie voor noodgevallen die de klok rond bereikbaar is en een sociaal netwerk om contact te houden met andere mantelzorgers in eenzelfde situatie. Al die diensten zijn gratis beschikbaar.

Ook gezondheidsprofessionals kunnen terecht op het SAM-platform om hun gegevens aan de lijst toe te voegen. Zo kunnen ze zich gratis kenbaar maken en zijn ze toegankelijk voor alle mantelzorgers die hulp nodig hebben of op zoek zijn naar thuiszorg voor hun naaste. Bovendien biedt de tool voor professionals een ledenaccount op SAM door een ‘prestatiefiche’ op te stellen, als een soort voorstelling van de activiteit van de gezondheidsprofessional op het internetplatform.

Het SAM-platform is beschikbaar op het volgende adres: https://www.reseau-sam.be/fr/. De site bestaat momenteel uitsluitend in het Frans. Op basis van de ontwikkeling van het platform zal de site naar het Nederlands vertaald worden.

Het onlineportaal “Mijngezondheid”

 masante

“Mijngezondheid” is een online gezondheidsportaal, ook wel “Personal Health Viewer” genoemd. Het is een centraal toegangspunt waar mensen verschillende persoonlijke gegevens over hun gezondheid en andere informatie over gezondheid in het algemeen kunnen raadplegen. Het gaat onder andere om informatie die zorgverleners (huisarts, apotheker enz.) digitaal bewaren en delen, informatie van het ziekenfonds (bv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bv. registratie van orgaandonatie), informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en over de verschillende verenigingen van patiënten die aan dezelfde specifieke aandoening lijden.

“Mijngezondheid” is een federaal portaal dat verwijst naar alle gewestelijke gezondheidsnetwerken (Brussels Gezondheidsnetwerk, Réseau Santé Wallon, en twee lokale netwerken in Vlaanderen: Cozo en VZN) en naar “regiokluizen” (die gezondheidsgegevens per gewest omvatten). Aangezien de vier netwerken in België onderling met elkaar in verbinding staan, hoeven patiënten zich slechts op één portaal aan te melden om hun gezondheidsinformatie terug te vinden. Als patiënten bovendien in een van de Belgische netwerken toestemming geven, is dat in heel het land van toepassing.

Meer informatie is beschikbaar op de site van “Mijngezondheid”. De site bestaat in het Nederlands, Frans en Duits: https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/.


Maison jeunes aidants proches

Eerste huis voor jonge mantelzorgers in Brussel

Eind september 2018 opende het eerste huis voor jonge mantelzorgers in België de deuren, langs de De Smet de Naeyerlaan 578 te 1020 Brussel. Het huis werd ingehuldigd door de vzw Jeunes & Aidants Proches, die jonge mantelzorgers in Brussel en hun familie helpt en steunt, door hen op lange termijn te begeleiden en op te volgen, en door een beroep te doen op het lokale netwerk van professionals.

Een jonge mantelzorger is een persoon jonger dan 25 die samenwoont met en/of dagelijks verzorging biedt aan een familielid dat als gevolg van een fysieke of mentale aandoening, handicap of verslaving erg afhankelijk is. Brussel telt vandaag ongeveer 14 % jonge mantelzorgers (bron: Jeunes & Aidants Proches, gegevens van 2017).

Het huis voor jonge mantelzorgers is een ontmoetingsplaats voor jongeren. Ze kunnen er terecht voor allerlei activiteiten, zoals creatieve bezigheden en praatgroepen in samenwerking met de vzw Casa Clara (nvdr: Casa Clara bevindt zich op hetzelfde adres en biedt gezinnen van kinderen met een handicap of zware aandoening een moment van ontspanning en herbronning aan), maar eventueel ook kookworkshops of lachyoga. Daarnaast worden permanenties opgezet waar de jonge mantelzorgers terechtkunnen met vragen, maar waar ze ook even op adem kunnen komen of een rustige plaats kunnen vinden om huiswerk te maken. De jongeren kunnen dus in het huis terecht zonder dat ze moeten deelnemen aan een activiteit.

Voor de permanenties is inschrijving niet nodig. De jongeren kunnen in het huis terecht op maandag van 15.30 u. tot 19.00 u., op woensdag van 12.00 u. tot 19.00 u. en op zaterdag van 10.00 u. tot 17.00 u. Raadpleeg voor meer informatie over het huis voor jonge mantelzorgers de website https://www.jeunesaidantsproches.be/copie-de-pour-les-jeunes-aidants.

 

L'Heure Atelier

L’Heure Atelier werd in 1993 opgericht door de dienst voor geestelijke gezondheidszorg La Gerbe en is door de dienst Éducation Permanent van het ministerie van de Franse Gemeenschap erkend als Centre d’Expression et de Créativité. Sinds 2009 is L’Heure Atelier een autonome culturele vzw.

Het centrum werd opgericht als alternatief voor de hoofdzakelijk verbale psychosociale consultaties en is toegankelijk voor iedereen die een artistieke zoektocht wil aanvangen.

L’Heure Atelier is momenteel vier namiddagen per week open en organiseert lessen rond schilderen, beeldhouwen, etsen, infografie, video, fotografie en zeefdruk. Je kunt er zelfs terecht voor een schrijfworkshop. Elke deelnemer mag kiezen welke lessen hij of zij wil volgen en kan dankzij de verschillende workshops zijn of haar visuele en taalkundige vaardigheden aanscherpen.

De begeleiders zijn zelf professionele kunstenaars en kunnen de creativiteit van de deelnemers een zetje geven. Het is hun taak om hen te helpen een taal te ontwikkelen waarmee ze hun omzwervingen kunnen omzetten in een positieve ervaring. Wat eerst als een zwakke plek of een fundamenteel gebrek wordt beschouwd, kan op die manier een bron van creativiteit worden.

Praktische informatie: het enige toelatingscriterium voor L’Heure Atelier is de wil om beeldende kunst te creëren. De inschrijvingen vangen opnieuw aan in januari 2019. De deelnemers kunnen een proefperiode van twee weken doorlopen om te bepalen of de workshops hen bevallen. De kostprijs bedraagt € 35 per jaar. L’Heure Atelier is het hele jaar door geopend, behalve één maand in de zomer en één week met Pasen.

Er is geen beperking in de tijd voor de deelnemers. Ze kunnen komen en gaan wanneer ze willen en ook in de loop van de namiddag mogen ze veranderen van workshop. Voor de workshop fotografie/video moeten de deelnemers wel geregeld aanwezig zijn aangezien de groepsprojecten gemiddeld 6 maanden tot 1 jaar in beslag nemen.

L'Heure Atelier en La Gerbe zijn ook op initiatief van een voorstel voor een interinstitutioneel sociaal-cultureel project dat u hier kunt lezen.

suicide

Ontrustwekkende vaststelling : België wereldwijd op 8e plaats op het vlak van aantal zelfmoorden

Volgens een wereldranglijst van de OESO over geestelijke gezondheidsaandoeningen staat België op de 8e plaats wat betreft het aantal zelfmoorden. Ons land staat daarmee op gelijke hoogte met Polen en Wit-Rusland. Binnen België is er een groot verschil tussen Wallonië en Vlaanderen. In het Franstalige landsgedeelte ligt het zelfmoordcijfer bijna tweemaal hoger dan het nationale gemiddelde.

Waarom scoort België zo slecht in vergelijking met de rest van de wereld? Volgens professor Nicolas Zdanowicz, hoofd van de dienst psychiatrie aan de UCL Mont-Godinne, is er een nauw verband tussen de verslechterende sociaal-economische omstandigheden en de geestelijke gezondheidstoestand van de bevolking. Er is immers een verband tussen het aantal psychiatrische gevallen – vooral voor depressie – en de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen.

België moet meer inspanningen leveren op het vlak van zelfmoordpreventie. Volgens Thomas Thirion, administratief en operationeel verantwoordelijke van de vzw Un Pass dans l’Impasse – http://www.lesuicide.be/default.htm (Solidaris-netwerk) – bestaat er geen nationaal plan voor zelfmoordpreventie. Het zou nochtans meer dan nodig zijn, aangezien de begeleiding in België per gewest verschilt en Vlaanderen, Wallonië en Brussel ook nog eens elk hun eigen budget hebben.

Tomas Landaburu, directeur van het centrum voor zelfmoordpreventie van de Franstalige gemeenschap, stelt dat er een gesubsidieerde hulplijn bestaat, maar dat die vaak overbelast is. Daarom roept hij op tot uitgebreide campagnes via de verschillende media (radio, tv, sociale media ...). Voor Thomas Thirion is het dan weer van cruciaal belang om de vooroordelen rond zelfmoord de wereld uit te helpen. We moeten durven naar de anderen te luisteren en de dingen te zeggen zoals ze zijn. We moeten met andere woorden durven praten over zelfmoordgedachten, al moet dat wel steeds op een goede manier gebeuren.

De adviezen en aanbevelingen zijn vermeld in het volgende artikel (in het frans).

unia 

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Enkele redenen voor discriminatie zijn een fysieke of mentale handicap en de huidige of toekomstige gezondheidstoestand. Personen met een handicap krijgen vandaag immers nog te maken met tal van hindernissen die hun actieve deelname aan het politieke, economische, sociale en culturele leven in de weg staan.

Alle personen die zich gediscrimineerd voelen of getuige zijn van discriminatie kunnen bij Unia terecht om informatie in te winnen over hun rechten en om hulp te vragen in de zoektocht naar een oplossing. In geval van discriminatie omwille van een handicap bijvoorbeeld, adviseert en begeleidt Unia de betrokken personen en overlegt ze met hen en de verenigingen die hun belangen vertegenwoordigen, meer bepaald via de begeleidingscommissie. Unia informeert ook personen met een handicap en alle betrokken actoren in de maatschappij over de bepalingen van de antidiscriminatiewet en van het VN-verdrag.

Unia voert daarnaast nog campagnes tegen discriminatie en ter bevordering van de gelijkheid van kansen. De instelling doet bovendien aanbevelingen bij de overheden en stelt tools, publicaties en statistieken op.

Raadpleeg voor meer informatie over Unia de website https://www.unia.be/nl.

Club Norwest

club

Club Norwest: een vernieuwend re-integratieproject

Mensen met mentale problemen krijgen regelmatig te maken met stigmatisering en schuldgevoelens. Ze voelen zich vaak geïsoleerd na het verlies van hun werk of een breuk met de familie. Soms moeten ze zelfs worden opgenomen. Maar wat gebeurt er na die ziekenhuisopname? Zijn er naast de dagcentra nog andere alternatieven die de re-integratie ondersteunen? 

Club Norwest is een vernieuwend project in een gezellig huis in Jette. Het is een plek waar zowel mensen met mentale problemen als naasten en eenzame mensen welkom zijn voor een gesprek of om samen te koken. Het huis is vrij toegankelijk voor iedereen en heeft een keuken, een salon en een tuin. Deelnemen aan de activiteiten is volledig vrijwillig. Er zijn geen verplichtingen en geen gedetailleerde planningen zoals in een dagcentrum, waar een contract moet worden ondertekend. Iedereen kan vrij kiezen hoeveel tijd hij of zij in het huis wil doorbrengen. Heel wat bezoekers voelen zich sterk aangetrokken tot deze plek en deze manier van werken.

Nog een verschil met een dagcentrum: mensen kunnen er zowel tijdens als na hun ziekenhuisopname terecht. Iedere persoon die de deur van Club Norwest binnenkomt, wordt lid. Naast de leden zijn er ook medewerkers aanwezig die instaan voor het onthaal en de zorg. Dat zijn psychologen en maatschappelijke werkers die, indien nodig, een luisterend oor bieden. Er zijn ook vrijwilligers actief in het huis. Dat zijn voornamelijk mensen die zelf mentale problemen hebben of hebben gehad, naasten en ervaringsdeskundigen. Iedereen is er gelijk en er bestaat geen hiërarchie tussen professionals en vrijwilligers.

Club Norwest is in de eerste plaats een plek waar de gemeenschap centraal staat. Een plek waar iedereen wordt gerespecteerd, niemand wordt beoordeeld, iedereen welkom is en waar naar elkaars ervaringen wordt geluisterd. Empathie is het sleutelwoord. Door elkaar te helpen kunnen de bezoekers van het huis weer sociale banden opbouwen.

Meer informatie over Club Norwest vind je op de website clubnorwest.be. Beluister ook de transversale uitzending van de RTBF: https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_un-lieu-pour-apprendre-a-se-reinserer-apres-une-maladie-mentale?id=10027152

 

bewindvoering

Voorstelling van het meldpunt voor de bewindvoering over goederen en personen

De website www.meldpuntbewindvoering.be is een nationaal initiatief van meer dan vijftig Belgische organisaties actief in de welzijns- en gezondheidszorg. De site maakt een inventaris op van de pijnpunten van het nieuwe stelsel rond de juridische bescherming van volwassenen ingesteld door de wet van 17 maart 2013.

Om de uitvoering van de wetgeving te verbeteren, probeert het meldpunt een beter begrip te krijgen van de uitdagingen en de problemen die met de bewindvoering over goederen en personen gepaard gaan. Het meldpunt vraagt de medewerking van professionals uit de geestelijke gezondheidszorg die werken met personen ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel is gehandhaafd. Zij kunnen er mee op toezien dat de nieuwe wet correct wordt toegepast in de praktijk.

Via een onlineformulier op de website van het meldpunt kunnen dus zowel professionals als naasten een melding invoeren over de nieuwe wet aangaande de bewindvoering over goederen en personen. Als een professional hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, kan hij of zij bellen naar het telefoonnummer dat naast het formulier vermeld staat. De melding wordt anoniem verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving en onderzocht door het comité van het meldpunt.

Merk op dat het meldpunt de klachten en problemen enkel registreert. Na de registratie worden de meldingen doorgegeven aan de vrederechters en de verantwoordelijke politici met als doel de toepassing van de wet te verbeteren. Het meldpunt komt dus zelf niet tussen in individuele dossiers.

UilenSpiegel - ook voor de Brusselaars

Meer dan dubbel zo veel Vlaams- als Waals-Brabantse inwoners reizen dagelijks naar Brussel. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) telde in 2016 maar liefst 122.000 pendelaars. Daarnaast pendelen meer dan 35.000 mensen vanuit Brussel naar elders in het land. Ook patiënten, naasten en professionals uit de geestelijke gezondheidssector reizen dagelijks vanuit of naar de hoofdstad. Zowel in als buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zij terecht bij verenigingen als UilenSpiegel.

UilenSpiegel is een Nederlandstalige vereniging voor (ex-)patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen of burgers die zich betrokken voelen bij deze zaak. De vzw organiseert uiteenlopende activiteiten (excursies, filmvertoningen, bowlingavonden enz.) en brengt gespreksgroepen samen in Brussel en Vlaanderen, van Vlaams-Brabant tot Antwerpen en van Limburg tot West- of Oost-Vlaanderen.

Bovendien biedt Uilenspiegel opleidingen ‘ervaringskennis’ en ‘patiëntenvertegenwoordiging’ en geeft de organisatie het driemaandelijkse ledenblad Spiegel uit. De organisatie brengt ook om de twee weken een digitale nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via de volgende link kunt inschrijven: http://eepurl.com/c3hL3v.

Het magazine bevat een waaier aan informatie (zoals een activiteiten- en gespreksgroepenkalender of nieuws over uiteenlopende thema's die verband houden met geestelijke gezondheid), maar ook gedichten, artikels enz.

Het aanbod van UilenSpiegel is toegankelijk voor alle Belgische inwoners – ook uit Brussel – die een actieve of passieve kennis hebben van het Nederlands. Raadpleeg voor meer informatie, of om lid te worden van UilenSpiegel (€ 5 per jaar), de website https://www.uilenspiegel.net.

zorgpad

De nieuwe website "zorgpad AHDH"

In het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en adolescenten zal er specifieke aandacht besteed worden aan ADHD/ADD (Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit). ADHD/ADD treft naar schatting 5 % van de kinderen en 3 % van de volwassenen. De stoornis is een van de vaakst voorkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

De nieuwe website http://www.adhd-traject.be/nl, die door de FOD Volksgezondheid werd gelanceerd, beoogt een optimaal traject voor kinderen en jongeren (jongvolwassenen) met druk gedrag en/of aandachts- en concentratieproblemen. Onze experts inzake ADHD/ADD hebben een aangepast zorgtraject uitgewerkt om duidelijke, objectieve informatie te bieden om de personen, die met de problematiek geconfronteerd worden, te helpen goede keuzes te maken. De website richt zich zowel tot gezondheidsprofessionals als tot ouders en volwassen patiënten en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs.

Het is de bedoeling om te vermijden dat er te snel beslissingen worden genomen wat de diagnose van AD(H)D en de betrokken medicatie betreft. Om een diagnose te krijgen, is het aan te raden om een gespecialiseerd arts te raadplegen die met een multidisciplinair team samenwerkt.

psylence

Psylence Radio – prettig gestoord in de ether

Psylence Radio is een radio-uitzending rond geestelijke gezondheid en de correlatie met de maatschappij. De uitzending heeft verschillende doelstellingen en wil ruimte creëren om vrij te kunnen discussiëren en meningen uit te wisselen tussen (ex-)gebruikers en professionals over thema’s zoals de geschiedenis van de psychiatrie, geestelijke gezondheid bij migranten, destigmatisering en tal van andere onderwerpen.

Het team van Psylence Radio maakt daarvoor interviews en reportages. Bovendien kunnen gebruikers komen getuigen en het debat op gang brengen, of op gelijke voet geestelijke gezondheidsprofessionals ontmoeten die te gast zijn in de uitzending. Het is de bedoeling om duidelijke, maar beknopte – en bijgevolg wellicht gedeeltelijke – informatie aan te brengen over alles wat te maken heeft met geestelijke gezondheid in België en de rest van de wereld.

Psylence Radio gaat elke derde maandag van de maand van 17 tot 18 uur live in de ether op Radio Panik (105.4 FM) of op http://www.radiopanik.org/, een vrije radio die zich positioneert als associatieve radio met ruimte voor expressie en creatie. Elke uitzending van Psylence Radio wordt op de tweede vrijdag van de volgende maand om 19 uur heruitgezonden, eveneens op Radio Panik.

solentra

Solentra

Solentra, voluit ‘Solidariteit en Trauma’, is een vereniging zonder winstoogmerk die ten dienste staat van de kinderpsychiatrie van het UZ Brussel. De vereniging begeleidt jonge vluchtelingen of migranten en hun familie op vraag van hulpverleners die werken met een publiek van buitenlandse afkomst. Haar sociale partners kunnen scholen, CLB’s, ziekenhuizen, leerkrachten of andere personen of instellingen zijn. 

Solentra richt zich tot hulpverleners, kinderen van migranten en vluchtelingen, en slachtoffers van trauma's, en biedt hen drie soorten consultaties aan:

'Community based'-consultaties

Solentra kan ingrijpen op vraag van hulpverleners of scholen wanneer zij bij kinderen tekenen van psychologische problemen opmerken, maar de ouders het probleem niet inzien.
Solentra begeeft zich ter plaatse en stelt haar kennis inzake etnopsychiatrie, migratie en cultuurbemiddeling ten dienste van de school of hulpverlener.
Zo kan met de ouders een gesprek worden aangeknoopt.
De consultaties vinden plaats bij de hulpverlener of leerkracht, in aanwezigheid van een tolk en/of etnopsycholoog.

Transculturele consultaties

Deze consultaties vinden plaats in de gebouwen van Solentra, waar diagnostische en therapeutische steun wordt geboden, rekening houdend met de culturele achtergrond van het kind. Een etnotherapeut en/of tolk bieden de nodige ondersteuning opdat de kinderen (en hun gezinnen) in hun eigen taal geholpen kunnen worden.

Traumaconsultaties

Solentra organiseert ook consultaties om trauma's te helpen verwerken bij kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) die slachtoffer of getuige waren van traumatiserende gebeurtenissen, ongeacht hun culturele achtergrond.

Deze dienstverlening is gratis en kan plaatsvinden in aanwezigheid van een intercultureel bemiddelaar. Bij die verwerking wordt het in meer of mindere mate uitgebouwde netwerk van de persoon in kwestie aangesproken.

solentra trauma

Solentra biedt ook steun aan hulpverleners

In haar aanpak ondersteunt Solentra diegenen die bezorgd zijn over het psychisch welbevinden van een kind of jongere als gevolg van immigratie, maar die hier geen oplossing voor vinden met de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers. Solentra stelt haar expertise ter beschikking, steunend op haar kennis inzake ethnopsychiatrie, migratie en transculturaliteit. Deze ondersteuning kan allerlei vormen aannemen zoals supervisie, intervisie en advies via de helpdesk van Solentra: 0483/613.484.

Elke hulpverlener kan dit nummer bellen om een complexe situatie te bespreken met een psycholoog. Indien gewenst, is er ook mogelijkheid tot 'community based'-consultaties. Solentra komt ter plaatse om een proces op te starten, samen met de hulpverlener en de jongere en diens ouders, om zo tot een gezamenlijke definitie van het probleem te komen waar iedereen zich in kan vinden. Solentra biedt ook transculturele psychologische opvolging aan voor de jongere en zijn familie. 

Sinds 2017 kunnen zowel Nederlandstalige als Franstalige diensten in Brussel een beroep doen op solentra. Surf voor meer informatie over Solentra naar www.solentra.be of neem contact op met Parvine Mohseny, per e-mail via parvine.mohseny@uzbrussel.be of telefonisch via 0483 08 48 49. 

 

reseau sante namur

De hulpmiddelen van het Réseau Santé Namur

Het Réseau Santé Namur biedt professionals, gebruikers en naasten ruimte voor overleg, met het oog op de ontwikkeling van hulpmiddelen, projecten, initiatieven en procedures voor een betere geestelijke gezondheidszorg. Drie hulpmiddelen moeten de gebruikers in staat stellen hun crisissen beter onder controle te houden en hun netwerk sneller aan te spreken. 

Op zijn website licht het Réseau Santé Namur de verschillende hulpmiddelen toe met tekst en filmpjes. Met de ‘carte-réseau’ (netwerkkaart) kunnen de gebruikers hun beeld van hun netwerk in kaart brengen (familie, vrienden, professionals enz.). Dankzij de kaart is het bijvoorbeeld mogelijk te weten of ze in geval van een crisis bij iemand terechtkunnen. 

Met de ‘carte-objectif’ (doelstellingenkaart) kunnen gebruikers dan weer een specifieke doelstelling vastleggen en de contactpersonen identificeren die hen op weg kunnen helpen om die doelstelling te bereiken. Dankzij die kaart kunnen gebruikers duidelijke doelstellingen omlijnen en behalen. 

Een derde hulpmiddel is het ‘plan de crise’ (crisisplan) waarin de gebruikers – in een crisisvrije periode – personen en middelen kunnen aanduiden die ze in geval van een crisis zouden contacteren en inschakelen. Bovendien omschrijven de gebruikers in dat crisisplan wat de eerste tekenen van een nakende crisis zijn. Zo worden ze met andere woorden expert van hun eigen crisissituaties.   

De ‘carte-réseau’, de ‘carte-objectif’ en het ‘plan de crise’ kunnen (net als de andere hulpmiddelen) rechtstreeks gedownload worden via de website van het Réseau Santé Namur: http://www.reseausantenamur.be/outils.

De middelen worden ook aangeboden in een mobiele applicatie die binnenkort beschikbaar zal zijn onder de naam NOO. Raadpleeg voor meer informatie de website: http://noo-app.be/#application.

 

indispensable

L'indispensable

Similes heeft, in samenwerking met verschillende organisaties en Frankrijk en Québec, een publicatie uitgebracht. « L’indispensable » is een gids voor mensen uit de entourage van een persoon die mentale problemen heeft. De brochure (momenteel enkel in Frans beschikbaar) kan via volgende link gedownload worden :

http://similes.org/wallonie/wp-content/pdf/indispensable.pdf

« L’indispensable » bestaat uit 11 hoofdstukken en probeert te antwoorden op vragen die een naaste zich zou kunnen stellen over de ziekte van een familielid. De brochure bevat informatie over de meest voorkomende mentale problemen alsook mogelijke antwoorden die de naaste kunnen helpen om  te weten te komen welke rol hij zou kunnen spelen.

droits du patient

Patiëntenrechten : De eisen van de LUSS

Sinds 2002 stelt de Belgische wetgeving een reeks rechten voor de patiënt op die samengevat kunnen worden in 7 punten: kwalitatieve zorg, keuze van zorgverlener, vrij toestemmen in een tussenkomst, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, toegang tot het patiëntendossier, informatie over de gezondheidstoestand, neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst en het toekennen van een vertrouwenspersoon.  

Deze wetgeving vertrekt vanuit het principe dat de rechten van de patiënt gepaard gaan met een vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverlener.

Deze wet is ook het resultaat van vragen en voorstellen van patiënten! Een tiental jaren na de stemming van deze wet stelt de  LUSS ( Liga voor Gebruikers van Gezondheidszorgen) dagelijks nog veel problemen vast die patiënten tegenkomen in het ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis of binnen de thuiszorg.  Die vele problemen wijzen erop dat de rechten van de patiënt nog lang niet voor iedereen gerealiseerd zijn. Patiënten willen graag een kwalitatieve relatie met de professionals uit de gezondheidszorg.  

Meer informatie op de website van de Luss (in het Frans) : http://www.luss.be/themes/droits-de-patient/

Brochure Patientenrechten

eerstelijnzone NL

Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen: stand van zaken ?

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorzag in een vereenvoudiging van de eerstelijnszorg. Het aanbod moest meer gecoördineerd worden en de patiënt zou meer betrokken moeten worden in de beslissingen rond zijn zorgbehoefte.   In deze optiek is het nieuwe model van toegang tot zorg vorm beginnen krijgen.

Eind 2017 hebben twee Nederlandstalige organisaties die zorgverstrekkers ondersteunen en actief zijn in de coördinatie van de zorgverlening (Het Huis voor gezondheid en Brussels Overleg Thuiszorg (BOT)) gereageerd op een vraag tot indienen van projecten binnen het Vlaams agentschap zorg en gezondheid.

Hun voorstel: prioritaire zones bepalen die een vereenvoudigde toegang tot eerstelijnszorg zouden krijgen in Vlaanderen en het hele Gebied Brussel-Hoofdstad. Een groot aantal organisaties (zowel van de gezondheidssector als van de welzijnssector) hebben dit voorstel ondertekend. Eens het voorstel aanvaard was, kon de hervorming stilaan vorm beginnen krijgen.

Eerstelijnzone (ELZ), lokale multidisciplinaire netwerken

De reorganisatie van de zorg is gebaseerd op vastgestelde « prioritaire »  gebieden. Een zestigtal zones die nu bepaald zijn ( een zone bestaat uit een of meerdere gemeentes en de Brusselse Regio  bestaat uit één gebied) zou een bevolking van 75 000 tot 125 000 inwoners moeten dekken.  Het zorgaanbod zou meer gecoördineerd, meer sectoroverschrijdend moeten zijn en in de onmiddellijke omgeving van de zieke mits de nodige zorg beschikbaar is.  Ze moet geleidelijk tot stand gebracht worden dankzij de samenwerking tussen de zorgverleners, de sociale instellingen (de OCMW's), de lokale overheden (de gemeenten) en de « Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnszorg » (SEL), de SISD en de RML (erkend door Vlaanderen).

De communicatie rond de zorgen en noden van de patiënten zal gebeuren via gedeeld digitaal gegevensbeheer. De oprichting van een Vlaams Instituut voor Eerstelijnszorg staat ook op de agenda.

Wat de Brusselse Regio betreft zouden, ideaal gezien, de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse vzw's en zorgverstrekkers interdisciplinair samen moeten werken in de komende maanden. Een nieuw landschap dat niet makkelijk te bereiken is! Vooral als je weet dat het formele engagement om deel te nemen in het domein van de eerstelijnszorg vereist dat er akkoorden gesloten moeten worden tussen de partners :

 • vertrouwen en wil om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen ;
 • meewerken aan een organisatorische structuur waarin bepaalde bestaande instanties geïntegreerd worden en de wil om een hervorming te doen van eigen werkzaamheden en methodes om de te bereiken doelstellingen te implementeren.

De ELZ, zoals die nu samengesteld is, is gebaseerd op de verplichte deelname van :

 • overheidsdiensten
 • lokale overheden van de zone
 • kringen of organisaties van medische of paramedische beroepen
 • huisartsen
 • thuisverplegers
 • kinesisten
 • tandartsen
 • apothekers
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg (alle partners actief in functie 1 van het netwerk volwassenen 107 en het netwerk voor kinderen en jongeren)
 • erkende verenigingen van zorgverleners en mantelzorgers.

De lijst zou aangevuld kunnen worden met meerdere facultatieve partners : andere kringen of zorgverstrekkers binnen de eerstelijnszone (vb : ergotherapeuten, vertegenwoordigers van vrijwilligers, buurtinitiatieven)

Concreet, in eerste instantie, zal een klein comité,‘veranderteam’, werken aan: het terrein raadplegen, ideeën verzamelen, visie samenvatten en formuleren, doelstelling, principes. Een ‘veranderforum’ (een veel grotere groep samengesteld uit vertegenwoordigers van het werkveld) zal hen begeleiden, raad geven of zijn akkoord geven.

Voor het Brusselse Gebied zijn de focal points (ondersteund door alle mede-ondertekenaars van het project) : 
 •   Lokaal georganiseerde zorgverlening
 •   Geïntegreerde zorg
 •   Aandacht voor kansarmen
 •   Aandacht voor de diversiteit typisch aan Brussel

Uw Brusselse instelling (of u zelf) wenst deel uit te maken van dit nieuwe model van eerstelijnszorg? U wil meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met info@huisvoorgezondheid.be

Meer weten : Lees de PDF : Reoganisatie traject eerstelijnzorg in Vlaanderen

non violence NL 

Seksueel geweld : drie Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG)

Sinds eind 2017 bestaan er drie Centra voor de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik (ZSG) in een paar Belgische ziekenhuizen (momenteel in het Universitair Ziekenhuis van Gent, in het UMC Sint Pieter in Brussel en in het UMC Luik). Deze centra zijn 24 u op 24 en 7 op 7 bereikbaar en bieden een algemene ondersteuning aan de persoon die slachtoffer was van seksueel geweld.  

Seksueel geweld wordt omschreven als elke seksuele handeling, ongewenste intimiteiten of exhibitionisme  zonder de toestemming van de persoon en/of als de persoon niet in staat is te weigeren (bijvoorbeeld als hij gedrogeerd is, slaapt of dronken is).

In het ZSG kan een persoon verschillende soorten zorg krijgen. In eerste instantie word je opgevangen door een verpleegkundige die naar je luistert en je psychologische begeleiding biedt.  De verpleegkundige kan ook contact opnemen met de politie en het parket als het slachtoffer klacht wil indienen. Voor de oprichting van de ZSG was er geen psychologische begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld in de spoeddiensten van ziekenhuizen, en die is nochtans heel erg belangrijk. Naast de psychologische begeleiding  kan het slachtoffer ook medische zorgen krijgen, een forensisch onderzoek en een persoonlijke opvolging.  

Sinds de oprichting hebben de ZSG twee keer meer slachtoffers van seksueel geweld gehad dan in het begin gedacht werd.  

Slachtoffers en vertrouwenspersonen kunnen bellen of mailen naar één van de ZSG of (met het slachtoffer) naar een ZSG gaan:

ZSG Gent : 09/332.80.80, zsg@uzgent.be; Ingang 47 van het UZ Gent (UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent); tram 4 (laatste halte: UZ); bus 5 (halte UZ))

ZSG Brussel :02/535.45.42, CPVS@stpierre-bru.be; via Rue Haute 320, 1000 Brussel (Metro 2 en 6 : station Porte de Hal ; Pré- métro: 3 - 4 - 51 halte Porte de Hal ; Bus : 27,48 halte Saint-Pierre/Porte de Hal ; Bus De Lijn en TEC : Sint-Gillis (Porte de Hal/Blaes)

ZSG Luik: 04/367.93.11, cpvs@chu.ulg.ac.be; ingang via de spoeddienst van het UMC Luik : Urgences des Bruyères, Rue de Gaillarmont 600 in 4032 Chênée

Voor meer informatie kan u terecht op de volgende website :
https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar

entraide et moi 2

« Entraide et MOI » (Wederzijdse hulp en IK), het sensibiliseringsspel over de geestelijke gezondheid

« Entraide et MOI » (Wederzijdse hulp en ik) is een nieuw rollenspel voor iedereen (gebruiker, naastbetrokkene, professionele, student, burger…) die gevoelig is voor de problematieken in de geestelijke gezondheid. Het spel werd ontwikkeld door de samenwerking  tussen de SPAD SACCaDO (psychiatrische zorg voor patiënten, die thuis wonen), Osons ! (een de facto vereniging van gebruikers en ex-gebruikers van geestelijke gezondheid, actief in de centrum regio van Henegouwen), Psytoyens en het netwerk Mosaïque.

« Entraide et MOI » is een spel voor 4 tot 20 personen en een spelleider, die de regels uitlegt. Elke speler speelt een personage dat ‘beproefd’ wordt (Financiële, familiale, psychosociale, …. uitdagingen enz.). De andere personages (« steunpartners ») bieden hun hulp aan. Wanneer de speler vindt dat de anderen hem goed geholpen hebben kan hij hun als beloning een token geven. Het verschil met andere bordspellen is dat u hier kan kiezen welke richting u uitgaat op het spelbord. Er is een « start » hokje maar het is niet verplicht daar ook met spelen te beginnen.

Aarzel niet om Thibaut Bellon, de coördinator van SPAD Saccado te contacteren voor een demonstratie of een voorbestelling van « Entraide et MOI » te contacteren : saccado@fracarita.org  of 0478/628178. « Entraide et MOI » kan besteld worden en word einde 2018 beschikbaar. Alle winsten gaan naar de vereniging Osons ! Omdat « Entraide et MOI » uitgedeeld kan worden moet het spel minstens 100 keer voorbesteld worden. De spel kost dus tussen 40 en 60 euro (de prijs vermindert naargelang de bestellingen vermeerderen). « Entraide et MOI » is momenteel enkel in het Frans beschikbaar. Als er een mogelijkheid bestaat, de spel in het Nederlands te vertalen, contacteer a.u.b ook Thibaut Bellon. Alvast bedankt.  

 

livre noir

Zwartboek over de Geestelijke Gezondheidszorg in Brussel

Het Zwartboek over de Geestelijke Gezondheidszorg dat in maart 2018 bij de Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen (FAMGB) verscheen deed al heel wat stof opwaaien en werd door verschillende media opgepikt. Via dit boek trekken de brusselse huisartsen aan de alarmbel en willen ze de politieke verantwoordelijken bewust maken van de grote moeilijkheden die de hervorming Psy-107 voor wat betreft de toegang tot geestelijke gezondheidszorg met zich meebrengt.

In het Zwartboek worden getuigenissen van brusselse huisartsen gebundeld. Zij voelen zich genegeerd en onmachtig tegenover de grote communicatiekloof die er nu tussen eerste en tweedelijnszorg bestaat. Daarnaast komt ook de structurele onderfinanciering van de zorg- en begeleidingsstructuren en het tekort aan referentieartsen en ambulante zorgorganisaties voor mensen met een psychische kwetsbaarheid aan bod.

De huisartsen zijn echter de eerste en belangrijkste actoren voor wat betreft de opvang van een patiënt met psychische problemen. Het Zwartboek is geen middel om met de vinger te wijzen naar de kwaliteit van de bestaande interventies en dienstverlening. Wat duidelijk wordt is de nood aan steun , vorming en doorverwijzing met de tweedelijnsstructuren.

Op het einde worden 12 aanbevelingen geformuleerd die verder worden uitgewerkt in een 'Witboek' via actieplannen. Deze worden gedeeld met de politieke en de zorgpartners om zo de optimale samenwerking en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen in de hoofdstad te faciliteren.

U kan het Zwartboek bestellen door contact op te nemen met het FAMGB via telefoon of mail op 02/379.03.33 of famgb@fambg.be.

guide exil

Réseau Santé Mentale en Exil* stelt de nieuwe editie van hun gids over toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor  vluchtelingen in de regio Brussel voor. Deze gids is bestemd voor de eerstelijnswerker, die op zoek is naar de verschillende initiatieven die de link leggen tussen psychosociale en therapeutische begeleiding, meer specifiek van personen met een voorlopig verblijfsstatuut die tegelijk ook een grote psychische kwetsbaarheid ervaren.

De editie 2018 is een herwerkte en geüpdate versie van de editie 2011. Er zijn ook drie nieuwe hoofdstukken over specifieke doelgroepen: Vrouwen, die slachtoffers van geweld zijn, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en mensen met een verslavingsproblematiek. 

Om een gedrukt exemplaar van de gids te ontvangen en voor meer informatie kan u Réseau Santé Mentale en Exil contacteren (de gids is enkel beschikbaar in het Frans):

 reseau@ulysse-ssm.be

Tel : 02 533 06 70

Contactpersonen : Ondine Dellicour en Johan Cornez.

U kunt bovendien een digitale versie op de website van SSM Ulysse downloaden.

* Réseau Santé Mentale en Exil bestaat sinds 2007. Het doel van de organisatie  is de toegang naar hulp in geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen in nood verbeteren.

De leden overleggen regelmatig en wisselen nieuws uit over de activiteiten van hun organisaties en zorgen zo voor een vlotte informatiedoorstroming. Daarnaast werkt de organisatie activiteiten uit – vooral thematische informatiemomenten (1/2e dag) – opleidingen en intervisies.

Als lid en ondersteunende organisatie, is de « Service de Santé Mentale Ulysse » per mail of per telefoon beschikbaar om op vragen van hulpverleners te antwoorden. 

Huidige leden van Réseau Santé Mentale en Exil:

Service de Santé Mentale Ulysse (promotor)

SeTIS Bxl

Service de Santé Mentale Le Méridien

Centre de Formation de la Fédération des CPAS de Wallonie

Centre Exil

Médecins du Monde

Intact

Centre d’accueil du Petit-Château

SOS Viol

GAMS Belgique

Plate-forme Mineurs en exil

Lambda

Entr’Aide des Marolles

Centre Social Protestant

 

 


Artikelen

 • artiekelen over geestelijke gezondheid op sociaal.net, een online platform voor iedereen met interesse in sociaal werk, welzijn en gezondheid.