fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg moeten overeenkomstig art. 3, §2 van het kwaliteitsdecreet voorzien in een procedure van klachtenbemiddeling. Sommige centra voorzien in een interne klachtenafhandelingsprocedure, anderen opteren voor een samenwerking met de ombudsfunctie van de Overlegplatforms. Enkele centra bieden aan hun cliënten de mogelijkheid van een interne en externe procedure.

De ombudsdienst van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad is enkel bevoegd voor klachten m.b.t. het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Via volgend kaartje kan u nakijken of in uw Vlaamse provincie de betrokken ombudspersoon bevoegd is voor uw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. De Waalse ombudspersonen mogen geen klachten opvolgen m.b.t. de dienstverstrekking binnen een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (cf. Ministeriële Omzendbrief van de heer Thierry Detienne dd. 25 september 2003). 

 

De Brusselse ombudspersonen zijn verantwoordelijk voor de volgende Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG):

Centra Geestelijke Gezondszorg (CGG)

Verantwoordelijke ombudspersonen

4 antennes van het CGG Brussel 

 Mevr. Greta Leire


Verantwoordelijken

Hajar Laghmiche > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon

Gratis nummers > ()
0800 32 036 (NL – Greta Leire); 0800 99 062 (FR - Rosane Patte-Davaux)

Greta Leire > (OPGG)
Coordinatrice néerlandophone

Rosane Patte-Davaux > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon