fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Overlegplatform

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad is een gemeenschappelijk initiatief van de Brusselse unicommunautaire Nederlandstalige, unicommunautaire Franstalige en bicommunautaire psychiatrische instellingen en diensten.

Haar missies:

De vereniging heeft tot doel, in het belang van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een overleg te bevorderen en te organiseren tussen de psychiatrische instellingen en diensten die er hun activiteiten uitoefenen.

Overeenkomstig de koninklijke besluiten van 10 juli 1990 en 8 juli 2003 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, stelt het hiertoe voor:

 1. een overleg te voeren over de behoeften op het vlak van de psychiatrische uitrustingen in het gewest waar de instellingen en diensten lid van de vereniging gevestigd zijn;
 2. een overleg te voeren over de taakverdeling en de complementariteit voor wat betreft het aanbod aan diensten, de activiteiten en de beoogde doelgroepen, om beter in te spelen op de behoeften van de bevolking en het kwalitatief niveau van de gezondheidszorgen te verbeteren;
 3. een overleg te voeren over de mogelijke samenwerking en de verdeling van de taken voor wat betreft de geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg;
 4. in voorkomend geval, een overleg te voeren met andere verenigingen van psychiatrische instellingen en diensten;
 5. mee te werken aan een inzameling van gegevens en aan het beheer ervan, in het kader van een nationale studie van de behoeften op het vlak van de geestelijke gezondheidszorgen;
 6. een overleg te voeren over het te volgen beleid met betrekking tot de opname, het ontslag en de transfer, alsook over de coördinatie van het geneeskundig en psychosociaal beleid, onverminderd de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen;
 7. te beschikken over een ombudsfunctie, zoals beoogd in het artikel 11 van de wet van 22/08/2002 betreffende de rechten van de patiënt.
 8. bovendien worden onderstaande doelstellingen nagestreefd:
  1. meewerken aan de verbetering van het kwalitatief niveau van de gezondheidszorg door het voortdurend bevorderen van een onderzoeks- en evaluatieactiviteit van de werking en de toegankelijkheid van deze zorg;
  2. de ontwikkeling van een concept van geestelijke gezondheid bevorderen, dat rekening houdt met de bijzondere rol van Brussel als multiculturele stad in een internationaal perspectief. 

Het Overlegplatform heeft ook de opdracht gekregen om de sectoren geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg dichter bij elkaar te brengen. Deze bijkomende opdracht werd aan het Overlegplatform toegekend via de aanpassing van het Koninklijk Besluit van 10 juli 1990 en 8 juli 2003 die de erkenningsnormen voor de instellingen en psychiatrische diensten vastleggen en het Koninklijk Besluit van 26 juli 2013 waarin de volgende aanpassing wordt opgenomen:

“Overleg plegen over de middelengerelateerde stoornissen en verslavingsproblemen. Hiertoe faciliteert het samenwerkingsverband en het overleg tussen de voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de relevante zorgvoorzieningen voor personen met een middelengerelateerde stoornis en/of verslavingsproblematiek”

Daarnaast, en conform met het Koninklijk Besluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van 21 november 2013, werden de opdrachten van de organisatie ODB-CTB die in 2011 ontbonden werd, toevertrouwd aan het overlegplatform.  De opdrachten zijn specifiek gerelateerd aan verslavingszorg:

 1. Een strategie die zowel de legale als de illegale drugs viseert.
 2. Rekening houden met de huidige en toekomstige sociologische realiteit en met een grootstedelijke aanpak, bijvoorbeeld op het vlak van modaliteiten van gebruik, producten of categorieën van gebruikers.
 3. De gegevensverzameling binnen het Overlegplatform voor Geestelijke Gezondheid of andere gegevensbronnen betreffende druggebruik in Brussel.
 4. Betreffende het huidige aanbod, het kadaster dat hiervan werd opgesteld.
 5. Het noodzakelijkerwijze betrekken van de federaties van de sector, waarbij ieders missie wordt gerespecteerd.
 6. Rekening houden met de verschillende bevoegheden en de verschillende beleidsniveaus in dit domein en de nood om deze op elkaar af te stemmen en te coördineren voor Brussel.
 7. Rekening houden met de verplichtingen en de akkoorden die werden gesloten op Belgisch niveau en in het kader van Europa (T.D.I.-sub-focal point EWDD).
 8. Integratie van de hierboven vermelde opdrachten en de opdrachten van de federale zorgcoördinator middelengebruik binnen het Platform.