fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Leden

De leden van het Brussels overlegplatform kunnen onderverdeeld worden in drie afzonderlijke categorieën. Vooreerst zijn er de vaste leden. Dit zijn de psychiatrische instellingen en diensten die tot één van de volgende categorieën behoren:

  1. de algemene ziekenhuizen die over een erkende psychiatrische ziekenhuisdienst beschikken;
  2. de psychiatrische ziekenhuizen;
  3. de psychiatrische verzorgingstehuizen;
  4. de diensten of centra voor geestelijke gezondheidszorg;
  5. de inrichtende machten van de initiatieven voor beschut wonen;
  6. de voorzieningen met een RIZIV-conventie die tot opdracht hebben een specifiek aanbod binnen de geestelkijke gezondheidszorg te organiseren.

Daarnaast kan het Brussels overlegplatform elke persoon, vereniging, vennootschap of instelling, die zijn interesse voor de door het Brussels overlegplatform nagestreefde doelen wil uiten of op wiens bekwaamheden het Brussels overlegplatform van mening is beroep te moeten doen, als gewoon lid aanvaarden. Deze leden krijgen de titel van ereleden. Zij worden uitgenodigd tot deelname aan de algemene vergaderingen, maar zijn niet stemgerechtigd. Zij worden tevens ook uitgenodigd tot deelname aan de werkgroepen (in zoverre het onderwerp hen betreft).

De laatste categorie zijn de genodigde leden.