fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Het onderzoek werd opsplitst in twee fasen. De eerste fase vond plaats van mei tot december 2013 en de tweede fase van januari tot juni 2014.

In het kader van het onderzoek werden twee type spelers onderscheidden die betrokken werden bij de dataverzameling, de analyses en het debat:

  • De spelers die we eerstelijnsspelers van het onderzoek noemen omdat ze door hun beroepsopleiding en de uitoefening van hun beroep, het best geplaatst, meest bekwaam en competent zijn om een diagnose te stellen over de geestelijke gezondheidstoestand en de eventuele psychiatrische pathologieën van de thuislozen waarmee ze in contact komen, die ze opvangen en behandelen.
  • De spelers die we tweedelijnsspelers van het onderzoek noemen omdat ze op de kruising van de sociale, de medische en de geestelijke gezondheidssector optreden om ons doelpubliek te helpen, te onthalen, te verzorgen, onderdak te bieden, enz., ongeacht of ze al dan niet uitsluitend met dit doelpubliek werken. Zij vormen op deze manier een van de talrijke schakels in het bestaande psychosociale en medische netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om samen met de eerste- en tweedelijnsactoren het onderzoek naar het becijferen van het aantal dakloze personen met psychiatrische pathologieën, het identificeren van de eventuele pertinentie van een asielfunctie en het exploreren van de praktische perspectieven wat betreft het ontwikkelen van een coherent en efficiënt beleid inzake zorg, onthaal en huisvesting, tot een goed einde te brengen, werden de volgende vier methodologische instrumenten gebruikt: