fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Forum: validatie - invalidatie

De informatie en analyses die tijdens de interviews en de 10 focusgroepen verzameld zijn, vormen een rijk, fundamenteel materiaal dat zo georganiseerd en samengevat moet worden dat het de voornaamste punten naar voren brengt zonder de nuances te negeren. 35 personen namen deel aan het forum. De nota die hen voorgesteld werd, bood een voorlopige samenvatting van de voornaamste lessen die uit de twee onderzoeksfasen konden getrokken worden. Om dit te bereiken, bestudeerden wij alle interviews en de overeenkomsten en verschillen die voortkwamen uit de analyses en interpretaties van de deelnemers aan de tien focusgroepen. Op die manier kunnen de belangrijkste spanningsvelden aan het licht gebracht worden. Ook brengen wij verslag uit van de geïdentificeerde actiemogelijkheden. Deze nota vormde dus een basis voor het debat dat tijdens het forum gevoerd werd door het netwerk van actoren die aan het onderzoek meegewerkt hebben. Zoals vooraf aangekondigd werd, voorzag de methodologische nota een dialoogmoment tussen de deelnemers aan de focusgroep aangezien zij de voornaamste actoren en getuigen van de problematiek rond “dakloosheid en geestelijke gezondheid” zijn. De taak van het forum bestond eruit er op toe te zien dat de belangrijkste aspecten door de onderzoekers behandeld zijn, eventuele lacunes op te sporen en te verifiëren in hoeverre de vaststellingen algemeen toepasbaar zijn. Het forum had dus niet als doel om nieuwe analyses toe te voegen aan de reeds gemaakte, maar slechts te bekijken of de uiteindelijke samenvatting pertinent is. Het maakte dus evenzeer integraal deel uit van het onderzoeksproces, net zoals de inhoud van de interviews en de focusgroepen.

Als laatste fase van het onderzoeksproces had het forum een tweeledige doelstelling. Ten eerste, moest het het onderzoeksteam helpen de draagwijdte en de grenzen te bepalen van de inlichtingen die tijdens de eerdere twee onderzoeksfasen verzameld en geanalyseerd waren. Ten tweede, moest het de aandacht vestigen op belangrijke kwesties die tot dan toe nog te weinig, of helemaal niet, in aanmerking genomen waren.

In concrete bewoordingen worden de deelnemers aan het forum, na een uiteenzetting van de voornaamste inlichtingen uit het onderzoek die in deze samenvattende nota vervat zijn, verzocht de volgende vier vragen te beantwoorden:

  • Komt de beschrijving van de situatie of de problemen zoals aan u voorgesteld overeen met uw eigen ervaring, in uw eigen werkcontext?
  • Is de uitleg die aan de situatie of de problemen gegeven wordt juist? Zijn de vragen of problemen correct gesteld?
  • Zijn bij de besproken thema’s bepaalde aspecten onderbelicht gebleven of zelfs vergeten? Wordt daarentegen aan bepaalde ondergeschikte vragen of problemen teveel aandacht besteed en belang gehecht?
  • Zijn de aanbevolen actiemogelijkheden en beleidsmaatregelen pertinent?

Dankzij de antwoorden van de deelnemers op de gestelde vragen (tijdens het forum en op geschreven wijze in de daaropvolgende weken), kunnen de resultaten verfijnd of gecorrigeerd worden, zodat de kwalitatieve aanpak van het onderzoek extra gevalideerd kan worden.