fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Interviews

Om de focusgroepen voor te bereiden, werden interviews gehouden met de eerste en tweedelijnsspelers van het onderzoek. Dit gebeurde met het oog op het verzamelen van informatie over de toegangs-, opvang-, hulpverlenings- en opvolgingsmodaliteiten van daklozen die psychisch lijden en/of geestelijke gezondheidsproblemen hebben. Daarnaast werd gesproken over de waargenomen evolutie van hun publiek, over de moeilijkheden om toegang tot zorgverlening en opvolging te verkrijgen, over de “goede praktijken” die opgezet zijn om de problemen waarmee ze geconfronteerd worden op te lossen, en over het type van kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverzameling en de modaliteiten daarvan (wie verzamelt de gegevens, wanneer, welke vorm, welke nosografische categorieën, welke symptomen, welke karakterisering van de patiënten, enz.). De interviews duurden gemiddeld 1.30 uur en zijn stuk voor stuk geregistreerd en getranscribeerd. Het verzamelde materiaal is omvangrijk (bijna 700 bladzijden) en bevat zoveel informatie en een dergelijk rijke analyse van de werking en van mogelijke pistes tot verbetering, dat het ons jammer leek het niet ter beschikking te stellen van alle belanghebbenden. Daarom is besloten om er een samenvatting van te maken in de vorm van fiches waarvan de inhoud aan de belanghebbenden voorgelegd wordt ter goedkeuring. Voor elke type bezochte voorziening/instelling, geeft de fiche een kort antwoord op de volgende vragen: Voor wie? Wat? Waar en wanneer? Hoe? Met wie? Door wie?

Deze fiches worden samen gepubliceerd in een rapport dat aan het uiteindelijke onderzoeksrapport zal toegevoegd worden.